/ 1 نظر / 6 بازدید
،حسن

بـــــــــــــــــــــــــراجان سلام کا من دیر ه بم رم خوبیره خانوا ده عزی ز وشریف خوبه . زمستان درحال آمدن وشاخ وشانه کشیند است یلدا پیشاپیش مبارک کد و ی شب چله یادت نره زیر دیک را ر وشن کن ارا دت مند .حسن