زندگینامه آیت الله میرزامحمدعلی چهاردهی

مرحوم آیت الله میرزامحمدعلی بن محمد نصیرالدین بن حاج شیخ زین العابدین چهاردهی گیلانی مشهوربه مدرس درشب جمعه بیست وششم ماه ربیع الاول سال 1352 هجری قمری دربلده چهارده درخانواده تفوی وفضیلت وعلم، دیده به جهان گشود.

 

این وجودشریف درقریه چهارده نشوو نماء نمود.بعدازسن دوازده سالگی برای تحصیل علم به حوزه علمیه شهررشت بعد به حوزه علمیه صالحیه  شهرقزوین واردشد. وبعدبه زیارت عتبات مقدسه عراق مشرف شد.ودرعراق بخش عمده ای ازمراحل رادرجواربارگاه حضرت  اباعبدالله الحسین علیه الاسلام درحوزه علمیه هندیه گذراند وسپس خودرا به حوزه علمیه نجف اشرف رساندوازدریای مواج علوم دینی دراین حوزه کهن بهره برد.جایی که درجوارحرم امیرالمومنین علیه الاسلام  بزرگترین مرکزعلمی شیعه امامیه محسوب می شده وازقدیم الایام علماوفضلا بزرگ شیعه برای تتمیم وتکمیل مدارج علمی خودورسیدن به مقام شامخ اجتهادازبلادمختلف بدانجا سفرمی کرده ومقیم می شدند.ودرنجف اشرف مقیم شد.وتاپایان عمردرهمانجامی زیست .ایشان فقیدزاهد،اصولی ماهر،متکلم متبحر،ادیب اریب، محدث متهجد،رجالی ماهر،ریاضیدان ،منجم ،مرجع تقلیدویکی ازمفاخرتشیع بود.

آثاروتالیفات

آثاروتالیفات ایشان دررشته ها وزمینه های مختلف علمی است که آثارفارسی شامل فضیلت زیارت امیرلمومنین وسیدالشهدا،کتاب الاسبوع ،زیده العبادات،کتاب النکاح،دماءثلاثه،حاشیه خلاصه الحساب،تبیان اللغه،التحفه الحسینه و...که جمع کتوب عربی وفارسی به شصت ودوجلد می رسد

فرزندان مرحوم مدرس چهاردهی

1-مرحوم حاج شیخ محمدمدرسی

معرفی به آیت الله زاده چهاردهی.درسال هزاروسیصدهجری قمری درنجف متولدشدودرسال هزاروسیصدوچهل وپنج دررشت وفات یافت .اوازمعاریف علمای روحانی گیلان بود.

پس ازوفاتش فرزندارشدش مرتضی مدرسی چهاردهی جنازه پدررابه نجف بردوکنارآرامگاه میرزای چهاردهی به خاک سپرده .غیرازجناب آقامرتضی مدرس ازمرحوم حاج شیخ محمدفرزندانی به نامهای نورالدین زین العابدین جوادصدرالدین وسه دختربه یادگارمانده است.

2-مرحوم شیخ حسین چهاردهی

ازفضلای عراق بودوپس ازآمدن به ایران وگیلان در مدرسه متوسطه رشت تدریس داشت ودردوم محرم 1339 ه.ق وفات یافت وبه نجف منتقل شد ودرجوارپدرمدفون شد.

3-میرزاهادی مدرس چهاردهی معروف به شیوا

ازوکلای پایه یک دادگستری رشت بودوموردتوجه عموم طبقات بود اودرسلیمان داراب رشت مدفون است.

دامادمرحوم مدرس چهاردهی

یکی ازدختران مرحوم میرزای چهاردهی به همسری حاج شیخ زاهدگیلانی درآمد.مرحوم زاهدازفضلا وعلمای طراز اول گیلان بود.علم وحکمت وزهدوعبادتش زبانزدبوده وهست.فقاهت اودرگیلان معروف بوده وازمال دنیا هم چیزی جمع ننموده.

کتابخانه بزرگ مسجدبخارائی

ازجمله اماکن مهم که یادگارآیت الله چهاردهی است.که ایشان علاوه برانجام خدمات فرهنگی لازم.کتابهای زیادی رادرآنجاوقف نمودند وگاهی مقلدین ایشان به دستورایشان به این کتابخانه کتاب می فرستادند.واکثرکتابهای این کتابخانه به مهروامضای شخصی ایشان منقش می باشد.

وفات آیت الله مدرس چهاردهی ومحل دفن

مرحوم آیت الله مدرس چهاردهی پس ازمدت هشتادویک سال وده ماه و چهارروزقمری ازعمرش درروزچهارشنبه سلخ محرم سنه 1334کالبدتن راشکست وبه سوی فضای بیکران رضوان الهی پرکشیدوندای ارجهی رالبیک گفت وشیعیان رادرغم واندوه وفراق خودماتم زده ساخت.

واورابعدارتغسیل وتکفیل درمحلی که مخصوص خوداوبوددرحجره اخیرزاویه جنوب صحن ازطرف قبله به صحن مقدس علوی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام درنجف اشرف دفن نمودند

حکایت نبش قبر

جناب حجه الاسلام زاهد، نوه دختری میرزای چهاردهی نقل کردند زمانی که درنجف اشرف بودم شبی بعد ازنمازمغرب وعشاء واستماع درس خارج، ازآیت الله خویی، بین بعضی ازعلماء درباره علماء باتقواوپرهیزگارسخن به میان آمد.دراین بین مرحوم آیت الله شیخ محمد لاهیجی که ازعالمان بزرگ لاهیجان بودنقل کرد:بعدازبیست سال ازدرگذشت آیت الله مدرس چهاردهی یکی ازعلمای رشت ازدنیارفت وقرارشداورادرمقبره مرحوم چهاردهی دفن کنند.من حضورداشتم که قبرراشکافتندبدنی نمایان شد.من تاآن جسدرادیدم شناختم وگفتم این جسدآیت الله چهاردهی است.من اورابارهادیدم ومی شناختم.

جالب اینکه بدن تروتازه وصورت شاداب ومحاسن خضاب شده بود.

روحش شادویادش گرامی باد

ازکتاب خاطرات معطر تالیف مرتضی رئوفی

/ 0 نظر / 10 بازدید