# موقعیت_جغرافیایی_و_پیشنه_ی_تاریخی_فومن_شهر_مجسمه_ه