# شماره_پلاک(نمره)اتومبیلهاوخودروهای_شهرستانهای_استا