# روستاهای_فومن

اسامی روستاهای فومن

  الاسر 763 رود پیش مرکزی 11 گل افزان 764 رود پیش مرکزی 12 مالوان 765 رود پیش مرکزی 13 کیابان 766 رود پیش مرکزی 14 گوشلوندان 767 رود پیش مرکزی 15 سنگ بیجار 768 رود پیش مرکزی 16 سندبالا 769 رود پیش مرکزی 17 سندپائین 770 رود پیش مرکزی 18 نوده 771 رود پیش مرکزی 19 پیش حصار 772 گشت مرکزی 20 خلیل سرا 773 گشت مرکزی 21 شکال گوراب بالا 774 گشت مرکزی 22 قلعه کل 775 گشت مرکزی 23 سرابستان 776 گشت مرکزی 24 شکال گوراب پایین 777 گشت مرکزی 25 بوئین 778 گشت مرکزی 26 علیسرا 779 گشت مرکزی 27 للکام 780 گشت مرکزی 28 حسین اباد 781 گشت مرکزی 29 گراکو 783 گشت مرکزی 30 نصرالله ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 234 بازدید