ضرب المثل های جدید تالشی به گویش جنوبی

************

اشته خیر اَمَ نِرسه،اشته شری اَمَ مَراسن

خیر تو به ما نمی رسه شرت را هم از سر ما کم کن

یعنی:آدم خیری نیستی چرا مزاحمت ایجاد میکنی

*************


از چوپان وَرَه،از باغبون تارَه

از چوپان گوسفند،از باغبون تَرِه

یعنی:هر چیزی در جای آن بخواه

*************

***********

با ایتا گل بهار نَبو

با یک گل بهار نمی شود

یعنی:در هر کاری با هم باشیم

*************

************

بز بزهَ کا بالون سازن

از پرنده کوچک هواپیما می سازند

یعنی:چیز کوچک را بزرگ می کنند

*************

************

بول پی روکی دِرِ پیچ بَره

شاخه درخت باید از کوچکی پیچ بخورد

یعنی:هر چیزی باید از کوچکی آموخته شود

*************

***********

برشته کَرگی شون پاداشتهَ

مرغ بشته شده را زنده کرده و سر پا نگه داشته اند

یعنی:دروغ آبداری گفته اند

*************

***********

پیش دَلَکم گاز گِری،دنبال دَلَکم چک ژَنی

در جلویت حرکت می کنم دندان میگیری و دنبالت می افتم با لگد می زنی

یعنی:روی جرفت نمی توان حساب کرد

************


پوچو ماهی نارسه وا سورَ

گربه به ماهی نمی رسد،می گوید شور است

یعنی: کسی که به جای نمی رسد می گوید خوب نیست و فایده ای ندارد

************

************

پَلَنگ هرگز اشتَن لونَ سَر شکار نِکَره

پلنگ هرگز سر لانه خود شکار نمی کند

یعنی:اشاره است به انسان های چشم چران که جلوی خانه و محل خود باید مواظب رفتارشان باشند

***********

منبع : شولم پیکچر

گردآورنده : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)

/ 0 نظر / 64 بازدید