آشنایی با واژگان زبان گیلکی به گویش غرب گیلانی

توشک = هسته

توشکا فیشان= هسته رو بنداز دور

تاشتن = تراشیدن

تاکودن = تا کردن

تاودان = پرتاب کردن

توت کله = باغ توت

تیان = دیگ مسی

جُر = بالا

جاجیگا = جای خواب

جهندم = جهنم

جیگاداهان = پنهان کردن

جیویشتن = در رفتن بی سر و صدا

چوچار = سوسمار

چوم براه = منتظر

خاش = استخوان

خاش والیس = چاپلوس

خون دیمیر = خون مردگی

دست کلا = دست زدن

داز = داس

دسکل = هل دادن

دشادن = روپوش گذاشتن-سر کسی کلاه گذاشتن

دیم پر = سروصورت

رافا = منتظر

رخشن = مسخره کردن

زنمار = مادر زن

زاما = داماد

زواله = سر ظهر

سراجور = سربالا

سراجیر = سرپایین

سگجان = سخت جان

سولاخ = سوراخ

سیا کلاچ = کلاغ سیاه

شیت = لوس-کشک

شاتا = ساده لوح

فاندرستن = دیدن

فاکش = کشیدن

فیشادن = دور انداختن

فیلفیل = فلفل

فوچومستن = دولا شدن

فادخ فاگیر = بده بستان

فو ووردن = بلعیدن

قابدان = کتری

قوبیل = قبول

کاول = گاو آهن

کخ = کف

کفتن = افتادن

کمربجور = بالاتنه

کمربیجیر = پایین تنه

کمری = کسی که از ناحیه کمر دچار مشکل است

کوناکون = عقب عقب

کون بکون = پشت سر هم

کونمان = خشتک شلوار

کونوس = ازگیل

گرمالت = فلفل

گولی = گلو

لانتی = مار

لافند = ریسمان

لچ = نوک

لس = شل

مارمرد = شوهر مادر

مچه = چانه

مرد برار = برادر شوهر

مرد خواخور = خواهر شوهر

مرغانه = تخم مرغ

مق = میخ

نوخون = سرپوش دیگ

واز = پرش

ورزا = گاو نر

وینجی = سقز

ویشتر = بیشتر

هسا = همین الان

هوشان = همانها

یاد گیفتن = یاد گرفتن

یامان = ورم عمومی بدن

/ 0 نظر / 920 بازدید