شعر های قدیمی و خاطره انگیز گیلکی ...

 

پاچه لاکوی سره چاه می کشی آب

تی گیسو پشته مخمل می خورد تاب

خیال کردی شبان مره بره خواب

می دیل مثل روغن می شود آب
باهار بوما سه غم بوما به یک بار
 
بجار کارو نوغان دارو غم یار

بیجار کارو نوغان دار بتاوم

مره دانم کوشه آخر غم یار
 
 
مره بازار بیده پاک پردا بوسته

مثاله برگ پاییز زردا بوسته

باموم تا من بگم نامهربانی

ایتا لوچان بزه زود ردا بوسته/ 0 نظر / 63 بازدید