پارک جنگلی ماسوله

ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺰری ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی در اﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮﻣﻦ ﺑﻪ رﺷﺖ و آﺳﺘﺎرا و ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺣﺪاث ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل از ﻃﺮﯾﻖ راه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و اردﺑﯿﻞ ... از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ از ﮐﻮه ﺑﻪ دره دﯾﺪه ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮک ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و اﻃﺮاف آن- وﺟﻮد ﭘﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻃﺎﻗﯽ در اﺑﺘﺪاء ﺷﻬﺮک- دو درﺧﺖ ﭼﻨﺎر، ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم درﺧﺖ ﻣﯿﺮﺧﻤﺮه ﮐﻪ ﺟﺰء آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ- از ﻧﻈﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﻌﺮوف ﻋﯿﻦ ﻋﻠﯽ و زﯾﻦ ﻋﻠﯽ در 1/5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ اﺳﺖ- دو آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺑﻨﺎﻋﻠﯽ و آﺑﺸﺎر ﺧﯿﺮﺑﻮ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ: داس، ﭼﮑﺶ، ﺗﻔﻨﮓ ﺳﺮﭘﺮ، اﻧﻮاع ﻋﺮوﺳﮏ، ﭘﯿﺮاﻫﻦ، ﭼﻤﻮش (ﮐﻔﺶ و ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ) و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ و....

 

منبع :http://tourism.shahrmajazi.com

/ 0 نظر / 30 بازدید