/ 1 نظر / 8 بازدید
مهرشاد قرباندوست

پهلوانان نمی میرند. سلام پهلوون، مسافر آسمانی سلام. هنوز هم با یاد کشتی های تو احساس غرور به ما دست می دهد. تاریخ شالماء و منطقه هیچگاه یاد تو را از خاطر نخواهد برد. گر چه جسم قهرمان تو در میان ما نیست، اما آئیین و رسم پهلوانی تو هنوز هم نقل محافل و مغازه هاست. یادت سبز پهلوان. اگر قابل باشم، ثواب نماز، روزه و عبادت امروزم را به تو تقدیم می کنم. از خدا برایت آرامشی قرین با رحمت می خواهم؛ همان آرامشی که همیشه در چهره ات موج می زد؛ حتی در میدان کشتی! هرگز نمی میری پهلوان! زنده هستی در دلهای دوستانت!