/ 1 نظر / 167 بازدید
قاسم،شیشارستان

سلام.قدیما باشاخه های کیش ،جاروی دستی کیش خال یاساجه درست می کردند وحیاط های اطراف خانه راتمیز می کردند .