اسامی روستاهای فومن

  الاسر 763 رود پیش مرکزی 11 گل افزان 764 رود پیش مرکزی 12 مالوان 765 رود پیش مرکزی 13 کیابان 766 رود پیش مرکزی 14 گوشلوندان 767 رود پیش مرکزی 15 سنگ بیجار 768 رود پیش مرکزی 16 سندبالا 769 رود پیش مرکزی 17 سندپائین 770 رود پیش مرکزی 18 نوده 771 رود پیش مرکزی 19 پیش حصار 772 گشت مرکزی 20 خلیل سرا 773 گشت مرکزی 21 شکال گوراب بالا 774 گشت مرکزی 22 قلعه کل 775 گشت مرکزی 23 سرابستان 776 گشت مرکزی 24 شکال گوراب پایین 777 گشت مرکزی 25 بوئین 778 گشت مرکزی 26 علیسرا 779 گشت مرکزی 27 للکام 780 گشت مرکزی 28 حسین اباد 781 گشت مرکزی 29 گراکو 783 گشت مرکزی 30 نصرالله محله 785 گشت مرکزی 31 رودبارچیره 786 گشت مرکزی 32 حسین کوه 788 گشت مرکزی 33 گشت 789 گشت مرکزی 34 گشت گوراب 790 گشت مرکزی 35 امامزاده تقی 792 گشت مرکزی 36 دارباغ 794 گشت مرکزی 37 کردمحله 796 گشت مرکزی 38 مودگان 798 گشت مرکزی 39 شولم 801 گشت مرکزی 40 نوگوراب 1271 گشت مرکزی 41 سنگ بیجار 1273 گشت مرکزی 42 ازبر 803 گوراب پس مرکزی 43 راسته کناربوئین 805 گوراب پس مرکزی 44 کلفت 807 گوراب پس مرکزی 45 سسطلان 810 گوراب پس مرکزی 46 سیدسرا 812 گوراب پس مرکزی 47 کیش رودبار 814 گوراب پس مرکزی 48 خسرواباد 816 گوراب پس مرکزی 49 گوراب پس 818 گوراب پس مرکزی 50 ملسکام 820 گوراب پس مرکزی 51 حیدرالات 822 گوراب پس مرکزی 52 سیداباد 824 گوراب پس مرکزی 53 فوشه 826 گوراب پس مرکزی 54 قلعه رودخان 828 گوراب پس مرکزی 55 تنگدره 830 گوراب پس مرکزی 56 گشترودخان 832 گوراب پس مرکزی 57 حیدرالات 1272 گوراب پس مرکزی 58 سیاه پیران کاشانی 835 لولمان مرکزی 59 کلده 836 لولمان مرکزی 60 اشکلن 838 لولمان مرکزی 61 لولمان 841 لولمان مرکزی 62 ماوردیان 843 لولمان مرکزی 63 شنبه بازار 845 لولمان مرکزی 64 الاله گوراب 847 لولمان مرکزی 65 باغبانان 849 لولمان مرکزی 66 پامسار 851 لولمان مرکزی 67 خشک نودهان بالا 854 لولمان مرکزی 68 خشکنودهان پایین 856 لولمان مرکزی 69 کمامردخ 858 لولمان مرکزی 70 قصابعلیسرا 1277 لولمان مرکزی 71 سه پیران کسمایی 1284 لولمان مرکزی 72 پلنگدره 860 آلیان سردار جنگل 73 توسه کله 862 آلیان سردار جنگل 74 سیاه ورود 863 آلیان سردار جنگل 75 تطفرود 864 آلیان سردار جنگل 76 عباسکوه 865 آلیان سردار جنگل 77 کیش دره 866 آلیان سردار جنگل 78 تطف رود پایین 1270 آلیان سردار جنگل 79 تطف رود بالا 1274 آلیان سردار جنگل 80 سلدره آلیان 1278

آلیان

سردار جنگل 81 میان رز 1292 آلیان سردار جنگل 82 آبرود 1293 آلیان سردار جنگل 83 شیرذیل 869 سردار جنگل سردار جنگل 84 زیده پایین 868 سردار جنگل سردار جنگل 85 زیده بالا 871 سردار جنگل سردار جنگل 86 میان رز 873 سردار جنگل سردار جنگل 87 خانه وانه 876 سردار جنگل سردار جنگل 88 کلرم 878 سردار جنگل سردار جنگل 89 ماکلوان بالا 879 سردار جنگل سردار جنگل 90 ماکلوان پائین 881 سردار جنگل سردار جنگل 91 کوچی چال 883 سردار جنگل سردار جنگل 92 گسگره 886 سردار جنگل سردار جنگل 93 ابرود 888 سردار جنگل سردار جنگل 94 وزمنا 890 سردار جنگل

منبع :http://lademakh.persianblog.ir

/ 0 نظر / 40 بازدید