سلسله کارکیائیان گیلان

به هرحال در نیمه دوم سده ۸ق گویا سادات ملاط به سروری سید امیر کیا، دعویهایی داشتند یا با حکام محلی گیلان، مانند خاندان تجاسپی در رشت و اسماعیل وندان در کوچصفهان، نمی ساختند. به این سبب سید امیر کیا و خاندانش از ملاط به اشکور و کلارستاق در رستمدار رفتند( ظاهراً در۷۶۲ یا ۷۶۳ق). مرعشی این مهاجرت را خروج سید امیر کیا خوانده است.سید امیر کیا یک سال بعد درگذشت(۷۶۳ق)[۳] وپسران او به مازندران نزد سید قوام الدین مرعشی رفتند که ۱۳ سال از خروج او (۷۵۰ق)و حکومت پسرانش بر بخش بزرگی از آن ولایت می گذشت[۴]. سید قوام الدین آنها را در آمل جای داد و احترام تمام کرد. چندی بعد سید علی کیا،که بی تردید پسر مهتر سید امیر کیا نبود ولی دلیر تر بود و بزودی رهبری خاندان را به دست گرفت، با اجازه سید قوام، با برادرانش به تنکابن رفت که در دست سید رکابزن کیای حسینی بود. چون خبر به امیر نوپاشا پسر امیر محمد، حاکم رانکوه، رسید با مردانش برای جنگ روی به آنجا نهاد. سید علی پیشدستی کرد واز راه دیگر به رانکوه هجوم برد و امیر محمد را کشت و غنیمت گرفت و بازگشت. امیر پاشا و عموزاده اش امیر جهان، حاکم لاهیجان، برای حمله به تنکابن آماده شدند. از اینرو سید رکابزن از حمایت سید کمال عذر خواست و سادات ناچار به مازندران بازگشتند(۷۶۶ق).اما چندی بعد با پشتیبانی مرعشیان سپاه آراستند و روی به گیلان نهادند. سید علی کیا طی ۱۰ سال بعد بخش بزرگی از گیلان را تصرف کرد و آنگاه روی به سرزمین دیلم نهاد. نخست تنکابن را گرفت و آنرا به برادر خود سید هادی کیا داد . آنگاه امیر نوپاشا را و پسر رکابزن را در هم شکست. نوپاشا آنگاه با سید علی کیا صلح کرد و سپهسالار او شد؛ ولی چون امرای گیلان به مخالفت و سرزنش نوپاشا برخاستند،به سید علی کیا پیام داد که اگر دعوی امامت دارد باید کرامت نشان دهد؛ و اگر سرِ حکومت دارد،امری دیگر است. باز میان آندو جنگ شد و این بار هم سید علی غلبه کرد و به گیلاکجان، از ساخته های ناصر کبیر، فرود آمد. اندکی بعد رانکوه را تصرف کرد و مردم آن نواحی گرد آمدند و او را به امامت شناختند و به اطاعتش گردن نهادند. کار کیا سید علی کیا رانکوه را به برادر مهتر خود سید مهدی داد و زن امیر نوپاشا را نیز علما طلاق دادند و به عقد سید مهدی در آوردند. سید علی کیا آنگاه لاهیجان را گرفت. در اینجا نیز مردم و علما به امامت و حکومتش گردن نهادند و هر پنج شرطِ امامت را، بنا بر مذهب زیدیه، در او جمع دیدند[۵]. چند ماه بعد ناچار با فرزندان امیر جهان، حاکم پیشین لاهیجان، و امرای ناصروند جنگید و غلبه یافت. آنگاه گوکه و کیسم و بعضی روستاهای اطراف را به برادر بزرگتر خود سید حسن کیا؛ و پاشیجا را به برادر زاده اش سید ناصر کیا داد؛ و یک سال بعد بر برخی نواحی مهم گیلان بیه پس چون لشت نشاء و کوچصفهان و خمام را، به رغم کوششهای نافرجام امیر فلک الدین تجاسپی، حاکم رشت که امیر مسعود اسماعیل وند حاکم کوچصفهان را بر ضد سادات تجهیز و ترغیب می کرد، استیلا یافت ( حدود ۷۷۵ق). سید علی کیا پس از تصرف خمام کوشید با امیر فلک الدین حاکم رشت صلح کند؛ ولی کار به جنگ کشید و سید علی پیروز شد. فلک الدین ناچار صلح کرد و قرار دادند که رشت همچنان به دست امیر فلک الدین بماند و توابع کوچصفهان به نایبان سید علی تعلق یابد. نوحی جنوبی گیلان پس یعنی کوهدُم(دره سپید رود از گوکه تا منجیل که مرکزش گوراب بود) و طارم هم در همین زمانها به دست سید علی تصرف شد[۶]. یکی از مهمترین نقاطی که کار کیا سید علی کیا تصرف کرد، ولایت اشکور و الموت بود که هنوز اسماعیله، دشمنان دیرین زیدیه، بر آن نفوذ و حکومت داشتند. خداوند محمد، از نوادگان خداوندان الموت، این زمان در این ناحیه می زیست و مردم رودبار و کوشیجان و بعضی نواحی اشکور به او اعتقاد داشتند. او نخست به نصیحت سید علی گردن نهاد و تغییر آئین داد و سپهسالار او شد. اما آنگاه که کیا ملک هزار اسپی حاکم اشکور از سید علی شکست خورد و به الموت رفت و و سید علی حکومت اشکور را به برادر خود سید مهدی کیا داد ، خداوند محمد که خواهان حکومت آنجا بود، نیز گریخت و به او پیوست( ۷۷۶ق). اندکی بعد اسماعیلیه الموت و لمسر گرد آمدند و همراه یاران کیا ملک به جنگ او رفتند. کار کیا سید مهدی کیا شکست خورد و اسیر شد و نزد سلطان اویس به تبریزش فرستادند و او یک سال و نیم به حبس بود[۷]. یک سال پس از آزادی( ۷۷۹ق) سید علی و سید مهدی باز به اشکور تاختند. کیا ملک گریخت و به الموت رفت و از آنجا به سلطانیه نزد تیمور رفت. سادات آنگاه بر الموت هم، که خداوند محمد آنرا رها کرده و به سلطانیه رفته بود، استیلا یافتند. این زمان سید علی کیا به تیمور نامه کرد که اینان بقایای ملاحده ای اند که هلاگو آنها را دفع کرد؛ و از او خواست آنها را تنبیه کند. تیمور هم گویا خداوند محمد را در سلطانیه نگاه داشت و کیا ملک را به ساوه فرستاد و به هیچ یک اجازه خروج نداد[۸]. سید علی کیا در ۷۷۹ق به دیلمان حمله کرد و کیا سیف الدین کوشیج اسماعیلی مذهب را کشت و قلمرو کوهستانی این ناحیه را نیز تصرف کرد. آنگاه قدرتش چنان شد که قزوین را هم گرفت( ۷۸۱ق). چندی بعد امیر فلک الدین تجاسپی در گذشت و پسرش امیر محمد به حکومت رشت نشست. او نخست با سید علی کیا راه مودت پیمود؛ اما ناصر کیا امیر کوچصفهان به کار برخاست تا امیر محمد را با خود همداستان کرد و هردو به پیکار سید علی آمدند. اما شکست خوردند و امیر محمد با سید علی صلح کرد( ۷۸۵ق)[۹]. ظاهراً پس از این جنگ یا اندکی بعد، کوچصفهان نیز به دست سید علی کیا افتاد. چه آورده اند که در ۷۸۹ق امیر محمد رشتی و امیر محمد شفتی و امیر دباج فومنی متحد شدند و روی به کوهدم و کوچصفهان نهادند. از لشکری که سید علی فرستاده بود کاری بر نخاست و شکست خورد. بنابراین سید علی از گیل و دیلم سپاه آراست و روی به کوچصفهان نهاد. امیر محمد به فومن عقب نشست و سید علی همچنان رفت تا وارد رشت شد. از آن سوی امرای بیه پیش که از سوی سید علی رانده شده بودند، با امرا و حاکمان بیه پس همداستان شدند و همه یکباره روی به رشت نهادند. سید علی به پیکار آمد، اما شکست خورد و خود چند تن از سادات، از جمله دو پسر او کشته شدند(۷۹۱ق). متحدان فتح کنان تا تنکابن آمدند و این شهر را بسوختند. در اینجا سید هادی کیا به مقابله برخاست و مهاجمان را دور کرد و کسانی از سادات را به محافظت الموت و لمسر فرستاد که کیا ملک و خداوند محمد از تبعیدگاهها بیرون آمده و قصد آنجا کرده بودند؛ اما سپاه سید هادی کاری نتوانستند و کیا ملک و خداوند محمد بر آن نواحی استیلا یافتند. از آن سوی حاکم فومن لاهیجان و گوکه و پاشیج و رانکوه را گرفت و همه را به حکام سابق آنها از ناصروندان داد. با این همه پنج ماه بعد از امیر محمد رشتی برید و به تدبیری او را گرفت و از سید هادی کیا خواست بیاید و بر متصرفات سابق مستولی شود[۱۰].

کار کیا سید هادی کیا که اکنون عملاً جانشین برادرش سید علی شده بود، تا صفر ۷۹۱ق باز سراسر بیه پیش را تصرف کرد و ناصروندان را بیرون راند[۱۱]. در همین ایام سید هادی کیا که با تهدید امیر تیمور روبرو شده بود، ناچار مأمورانی به جنگلهای گیلان فرستاد و آنان اسکندر چلاوی (شیخی) را که از برابر تیمور گریخته بود، گرفتند و کشتند و سرش را نزد امیر جهانگشا فرستادند[۱۲]. چندی بعد ملک کیومرث رستمداری الموت را از دست خداوند محمد به در آورد؛ اما او نیز دوام نکرد و گویا در ۷۹۲ق سادات لاهیجان بر آنجا مستولی شدند[۱۳].

سید هادی پس از استیلا بر بیه پیش و استقرار بر حکومت، در قلمروهای کوچک و موروث پسران سید علی کیا و سید مهدی طمع کرد و آن ترتیب را به هم ریخت: لاهیجان را خود برداشت. رانکوه را به پسر خود سید محمد، کیسم را به سید ناصر کیا پسر سید حسین، گوکه را به سید حیدر کیا و سپس به پسر دیگر خود سید ابراهیم کیا ، و تنکابن را به سومین پسر خود سید یحیی کیا داد. چندی بعد امیر فلک الدین رشتی به لاهیجان رفت و با سید هادی کیا صلح کرد و کوچصفهان را به او واگذاشت. اما این پیمان با مخالفت پسرش امیر محمد روبرو شد و سرانجام به دست همو که با امیر علاء الدین پسر امیر دباج فومنی همداستان شده بود، کشته شد و امیر محمد در رشت به حکومت نشست. از آن سوی در ۷۹۷ق برادر زادگان سید هادی که املاک خود را از دست داده بودند، بر ضد او همداستان شدند. سید حسین کیا پسر سید علی کیا با امرای بیه پس متحد شد و با آنها به جنگ عمویش آمد، اما شکست خورد و بازگشت. در این میان مردم لاهیجان نیز به مخالفت با سید هادی کیا برخاستند. او ناچار به رانکوه و سپس به سیاه کله رود رفت و چون همه جا با انکار روبرو شد، سرانجام به تنکابن رفت. سید محمد کیا و سید حسین کیا آنگاه بر رانکوه و لاهیجان مستولی شدند. سید هادی نپذیرفت و به جنگ سید محمد کیا آمد؛ اما شکست خورد و اسیر شد(۷۹۸ق)[۱۴]. پس از استیلای کار کیا سید حسین کیا حاکم لاهیجان ، که علمای زیدی او را به امامت برداشته بودند، میان او و برادرش کار کیا سید رضی الدین کیا حاکم پاشیجا، که گفته اند به علوم دینی و دنیوی آراسته بود، خلاف افتاد (۷۸۹ق). زیرا مردم لاهیجان خواستار سید رضی بودند و در ایستادند تا او قصد آنجا کرد. وساطت سید محمد کیا، امیر رانکوه نیز سود نداد و سید رضی همچنان آمد تا مردم او را وارد شهر کردند و سید حسین کیا را گرفتند و به زندان انداختند. چندی بعد جایی نزدیک لنگرود را به سید حسین دادند و او را به آنجا فرستادند و سید حسین پس از کوششهای بسیار آنجا را آباد کرد. در این میان سید هادی کیا که در تنکابن می زیست و حکومت آنجا را به پسر خود سید یحیی کیا داده بود درگذشت.

کار کیا سید رضی کیا با برادران و عمو زادگان به نیکی رفتار می کرد و بیشتر آنها را املاک و شهرهایی داده بود. اما سید حیدر کیا پسر سید حسن کیا که بر گوکه حکم می راند، سر نافرمانی داشت و و سرانجام گریخت و نزد امیر تیمور رفت. دو سال بعد با رسولی از سوی امیر بازگشت و سید رضی به احترام پیام جهانگشای بزرگ، حیدر را نواخت و گوکه را به او داد و دختر خود را هم به ازدواج او در آورد. چندی بعد سید رضی کیا اشکور و دیلمان را باز تصرف کرد؛ و سید محمد کیا نیز الموت را از دست کیومرث پسر بیستون گاوباره به در آورد.[۱۵] . از زمانی که تیمور یورش هفت ساله به ایران را آغاز کرد، هیچیک از حاکمان گیلانات به اردو نرفته بودند و به ارسال خراج و پیشکشها بسنده کرده بودند. در سال ۸۰۶ق تیمور از قراباغ عزم تصرف گیلان کرد و نخست پسر خود شاهرخ را با تعدادی از امرا و شاهزادگان به آن سوی فرستاد. فرمانروایان گیلان هراسان شدند و شاهرخ در میانه راه بود که خراج و هدایای آنان رسید. امیر نیز محصلان را برای گرفتن بقایای خراج به گیلان فرستاد. سید رضی کیا و امیر محمد رشتی به تن خویش با پیشکشهای کرامند به اردوی تیمور رفتند. امیر آنها را نواخت و بر حکومت ابقا کرد. آنگاه به ملاحظه سیادت سید رضی، از مال کل گیلانات، ثلثی را به او بخشید و فرمان صادر شد که حاکمان گیلانات آن مقدار را هر سال به او دهند[۱۶].

استیلای کار کیا سید رضی کیا از این پس فزونتر شد. گرچه هنوز با امیران و امیرزادگان محلی نقاطی در دیلمان و بیه پس کشمکش داشت؛ ولی چنان بود که برخی مورخان در همین سالها از او با عنوان فرمانروای بیشتر گیلانات یاد کرده اند که در قزوین هم نفوذ داشت. چنانکه آورده اند در سال ۸۱۰ق لشکر به رودبار و دیلم برد و کیا جلال الدین پسر کیا ملک را در هم شکست. کیا جلال به قزوین گریخت اما شکرالله جمال الدین بلغر، حاکم قزوین، به درخواست سید رضی او را گرفت و خواست تسلیم کند. در این میان امیر زاده ابوبکر تیموری که به پیکار امرای مظفری و جلایری به سلطانیه می رفت، به ری رسید و کسانی را فرستاد تا کیا جلال را آزاد کردند. امیر شکرالله به مخالفت و مقابله برخاست؛ اما کاری از پیش نبرد و به رودبار رفت[۱۷]. بقایای اسماعیلیه الموت و دیلمان در همین سالها به دست سید رضی بر افتادند. غیر از پیکارهای منظم یا پراکنده او با اسماعیلیه، یک بار در ۸۱۹ق به دستور سید رضی، گروهی از دیلمیانِ اسماعیلیِ سپاه خود را که گویا در میان آنها چند تن از نوادگان علاء الدین، خداوند الموت، نیز بودند، قتل عام کرد و تاریخ فعالیت اسماعیلیه گیلان همینجا خاتمه یافت. یک سال بعد سید رضی کیا باز سراسر دیلمان را گرفت و این سرزمین تا آغاز سده ۱۱ق که شاه عباس گیلان را تصرف کرد، همچنان در دست کار کیائیان بود [۱۸]. روابط سادات با شاهرخ تیموری هم خوب بود و گاه که فرمانروای تیموری در آذربایجان قشلاق می کرد، سید رضی کیا با پیشکشها به اردو می رفت[۱۹] .

سید رضی کیا سرانجام در روز دوشنبه اول جمادی الاولی(۱۲ تیرماه) ۸۲۹ق در گذشت[۲۰]. پس از او برادرش کار کیا سید حسین کیا، که در حدود لنگرود می زیست، به لاهیجان آمد و رشته امور را در دست گرفت. در این میان کیومرث گاوباره در رستمدار به فعالیت برخاست و به کوهستانهای دیلم و الموت تا حدود تنکابن دست اندازی کرد. کار کیا سید محمد که از روزگار سید رضی حکومت رانکوه و کوهستانهای الموت و اشکور را در دست داشت در ۸۳۱ ق لشکر به آن صوب فرستاد و آنها طالقان را تاراج کردند و تا پای دژهای شمیران و قصران رفتند؛ در حالی که کیومرث نیز از آن سوی تنکابن را به باد غارت گرفت، اما به سبب مقاومت مردم سرانجام عقب نشست. چند ماه بعد کار کیا سید محمد لشکری از گیل و دیلم فراهم آورد و با سید مرتضی مرعشی حاکم ساری میز متحد شد و از امرای بیه پس نیز مدد طلبید و قرار شد هریک از سویی به رستمدار بتازند. سید محمد خود از راه نمک اوه رود ( نمک آبرود) که سر حد رستمدار است روی به آنجا نهاد و جملگی بر کیومرث تاختند و او را بشکستند ( ۸۳۲ق). اما گویا کار او یکسره نشده بود. از اینرو در محرم ۸۳۳ق باز سید محمد لشکر آراست و با سپهسالار خود محمد پسر نو پاشا به کوهستان رستمدار فرستاد که هنوز در دست کوتوالان و یاران کیومرث بود. آنان همه جا پیشروی کردند و دژهای طالقان و شمیران و اورا و امامه و نور را هم گرفتند[۲۱]. این زمان که فرمان سید محمد در کوهستانهای شرق گیلانات همه جا روان بود، موجباتی پیش آمد که نفوذ او را در سرزمینهای پستِ قلمرو سادات نیز گسترده کرد: سید محمد کیا با داماد خود سید یحیی کیا پسر سید حسین ، که مردی بد خود و بد کردار بود، دچار اختلاف شد. سید حسین به طرفداری از پسر به تدارک جنگ برخاست. سید محمد نخست به نصیحت برخاست و سید نصیرالدین، پدر سید ظهیرالدین صاحب تاریخ گیلان، را نزد سید حسین فرستاد، اما سود نکرد و جنگ در گرفت. سید حسین شکست خورد و لاهیجان و لنگرود به دست سید محمد افتاد[۲۲]. اندکی بعد لاهیجان را به پسر خود سید ناصر کیا داد و به رانکوه، تختگاه خود، رفت. سید حسین کیا که به کوچصفهان رفته بود، لشکری به کمک امرای بیه پس گرد کرد و همراه خداوند محمد اسماعیلی که این زمان در کوهدم بود، روانه لاهیجان شد. مردم لاهیجان که دل با او داشتند، به مخالفت با سید ناصر برخاستند و سید حسین کیا را به شهر وارد کردند. سید محمد کیا ناچار آماده جنگ شد. در این میان جهان شاه میرزا تیموری که از برادر خود اسکندر میرزا گریخته و در طارم مقام گرفته بود، میر حسین طارمی را با لشکر به مدد سید محمد فرستاد. سید حسین به پیکار آمد؛ اما شکست خورد و دستگیر شد. او را به رانکوه و از آنجا با خانواده اش به لمسر و سپس به الموت بردند و حبس کردند. سید محمد آنگاه حکومت لاهیجان را به کیا سلطان حسین، برادر زاده کیا سید حسین داد[۲۳].

کار کیا سید محمد کیا پنج پسر داشت و هریک را به حکومت شهر و ناحیه ای گمارده بود. از آن جمله ولایت اشکور و لمسر را به سید ناصر کیا؛ و رودسر و پلو رودبار را به سید احمد کیا داده بود؛ و این هردو پسران شادخوار و عشرت جوی بودند. چون نصایح سید محمد نتوانست در آنها در نگرفت، املاک و حکومتهاشان را گرفت. آن دو به دشمنی برخاستند و نزد دایی خود سید رضی کیا، حاکم لاهیجان رفتند. چون سید رضی در گذشت(۸۲۹ق)، سید محمد برای خاموش کردن عداوتشان، هردو را به حکومت بازگرداند. اما آن دو فرستاده پدر را کشتند و یارانشان بر خود سید محمد هجوم بردند و او را گرفتند و دو برادر در رانکوه به حکومت نشستند(۸۳۳ق). چون تابستان شد، سید محمد را به بهانه ییلاق روانه الموت کردند و تحت نظر نگاه داشتند. سید محمد همانجا بود تا در سوم جمادی الاولی( ۱۹ اردیبهشت)۸۳۷ق در گذشت. پیکرش را به ملاط آوردند و دفن کردند[۲۴].

کار کیا سید ناصر کیا و برادرش کار کیا سید احمد کیا در آغاز با هم یار و موافق بودند.بعضی از قلمرو پدر را دو نیم کردند؛ ولی الموت را به برادر مهتر خود سید رکابزن دادند و دیگر برادران را هم بی نصیب نگذاشتند. سید ناصر چندی بعد لشت نشا و پاشیجا را هم از دست فرزندان سید حسین کیا بیرون آورد؛ اما هر دو برادر بیشتر عمر فرمانروایی را به کشمکش و جنگ با برادر زاده ها و عموزاده ها و امرای بیه پس سپری کردند. چنانکه در رمضان ۸۴۰ق امیر علاء الدین حاکم فومن لشکری بزرگ گرد کرد و با حاکمان بیه پس از گیل و طوالش روانه لاهیجان شد. سید ناصر کیا هم از تنکابن و طالقان[۲۵] و اشکور و بیه پیش سپاه تدارک دید؛ اما پس از نبردهایی در اطراف کوچصفهان، بدون پیروزی یا شکست قطعی، به مقر خود بازگشتند. چندی بعد، به گفته مرعشی بر اثر افساد و تحریک دیلمیان، خاصه علی کیای دیلمی که مشاور و در حکم وزیر سید احمد کیا بود، میان دو برادر نزاع افتاد و سرانجام در اواخر رجب ۸۴۵ق کار به جنگ کشید. سید احمد پیروز شد و رانکوه را تصرف کرد؛ ولی به زودی ناچار به عقب نشینی شد و سید ناصر کیا مستولی شد و رودسر، تختگاه سید احمد، را هم گرفت(شعبان ۸۴۵ق). کار کیا سید احمد کیا به دیلمان و از آنجا به قزوین رفت و نامه ای با رسولی نزد شاهرخ به هرات فرستاد. در صفر ۸۴۶ق از هرات فرمان رسید که حکام سلطانیه و کاوه رود با لشکر به مدد سید احمد روند. سید احمد هم خود از حاکمان طارم و ملاحده مدد گرفت و جملگی به رودبار الموت رفتند. سید ناصر کیا لشکر به آنجا فرستاد و در ربیع الاول ۸۴۶ بر سید احمد غالب آمد؛ و او ناچار به رشت گریخت. اما امیر محمد رشتی او را بازداشت کرد و به دستور کارکیا سید ناصر همانجا نگاه داشت تا چند سال بعد در ۲۸ رجب ۸۵۳ق در گذشت[۲۶]. کار کیا سید ناصر کیا پس از در هم شکستن سید احمد، بر سراسر بیه پیش به استقلال فرمان راند و با یکی از مهمترین فرمانروایان بیه پس یعنی امیر محمد حاکم رشت صلح و رابطه خویشاوندی برقرار کرد و یک بار هم به اتفاق او لشکر به مدد امرای شاهرخ در سلطانیه برای جنگ با احمد مغول فرستاده بود. به همین سبب چون در ۸۵۰ق شاهرخ به نیشابور آمد، مولانا جلال الاسلام قاضی سمنانی را به لاهیجان فرستاد تا سید ناصر کیا را از سوی فرمانروای تیموری مورد مرحمت قرار دهد[۲۷]. کار کیا سید ناصر کیا سرانجام روز جمعه ۱۲ ذی قعده ۸۵۱ق در گذشت؛ در حالی که پیشتر پسر خود سلطان محمد را نیابت داده بود و او رشته امور را در دست داشت[۲۸].

کار کیا سلطان محمد کیا( به روایت شوشتری در ۸۲۵ق در قلعه رودبار زاده شده بود[۲۹]) چون استقلال یافت به بسط نفوذ و قلمرو خود برخاست. در این سالها جهانشاه قره قویونلو بر قسمتهای غربی و شمالی ایران استیلا یافته بود و قصد تصرف خراسان داشت ( ۸۶۱-۸۶۲ق). سادات گیلان هم از جمله فرمانروایانی بودند که مطیع او شدند و باج و خراج می فرستادند؛ چنانکه جهانشاه برای بعضی از جنگها، از گیلان نیز سپاه می خواست و مس گرفت[۳۰] . در همین ایام کیومرث گاوباره شاه محلی رستمدار در گذشت و میان دو پسر او کاووس و اسکندر خلاف افتاد. سلطان محمد نخست به حمایت کاووس برخاست و او توانست لاریجان را تصرف کند و اسکندر را در قلعه نور به زندان اندازَد؛ ولی چندی بعد او را آزاد کرد و املاکش را باز گرداند. همین ایام جهانشاه که مدتی در طالقان بود، روی به خراسان نهاد. خویشاوندان ملک کاووس که از هیبت و خشونت او هراسان بودند، جملگی به اردوی امیر تیموری رفتند و فرمان حکومت رستمدار به نام ملک اسکندر صادر شد. جهانشاه همچنین به کارکیا سلطان محمد دستور فرستاد که با اسکندر همراهی کند و کاووس را وادارد تا به املاک موروث قناعت کند. پس از ماجراهایی سلطان محمد کیا لشکر به اسکندر داد و او بر کاووس چیره شد و رستمدار را زیر نگین گرفت. در اوایل سال ۸۶۳ق میان کار کیا سلطان محمد و امیر محمد رشتی دشمنی بروز کرد و کار به پیکار کشید. امیر محمد شکست شکست خورد و سلطان محمد کیا تا حدود رشت را تصرف کرد. اندکی بعد امیر محمد به بادکوبه گریخت و نظام الدین یحیی وزیر سلطان محمد کیا رشت را هم گرفت و امیر تجاسپ، پسر خردسال امیر محمد را در آنجا به حکومت نشاند و کوتاه زمانی بعد سلطان محمد او را برداشت و برادر خود شاه یحیی را حکومت رشت داد. او همچنین پسر خود سلطان علی کیا را حکم لاهیجان کرد ( حدود ۸۷۱ق)[۳۱]. از آن سوی باز میان کاووس و برادرش اسکندر نزاع افتاد. کار کیا سلطان محمد برای کمک به اسکندر لشکر آراست؛ اما چون خبر قتل جهانشاه در رسید(۸۷۲ق)، از آن قصد بازگشت و به درخواست امرای قزوین، که از آشوب آن ولایت بیم داشتند، امرای دیلم را دستور داد لشکر به قزوین برند و آن ولایت را ضبط کنند. سید ظهیرالدین مرعشی، صاحب تاریخ گیلان، سرکرده این سپاه بود. چون به قزوین رفتند خبر رسید که میرزا حسن علی، پسر جهانشاه در تبریز به حکومت نشسته و داروغه به قزوین فرستاده است. به دستور سید ظهیرالدین دیلمیان قزوین را رها کردند؛ اما چون ترکمانان آن شهر را آماج حمله قرار دادند، بازگشتند و همانجا بودند تا جلوداران سپاه سلطان ابوسعید تیموری در رمضان ۸۷۲ق به قزوین رسیدند. ظهیرالدین آنجا را ترک کرد؛ ولی باز به سبب هجوم ترکمانان بازگشت و تا وصول ابوسعید همانجا ماند ص ۴۱۸[۳۲]. از آن سوی حسن بیک آق قویونلو ( اوزون حسن) به سرعت بر قلمرو قرا قویونلوها استیلا می یافت و امرا و حاکمان شهرها به اطاعتش گردن می نهادند و او نیز داروغه و حاکم بر شهر ها نصب می کرد(۸۷۲ق). ظاهراً در همین ایام لشکریان کار کیا سلطان محمد مشغول محاصره قلعه طارم و غارت اطراف بودند و چون نمایندگان و مردان حسن بیک به آنجا رسیدند، آنان طارم را رها کردند و رفتند. آن دسته از لشکریان کار کیا هم که در قزوین بودند، بنا به گزارشی، به رودبار عقب نشستند[۳۳]. همین ایام میان امیر رستم، حاکم کوهدم، و کارکیا سلطان محمد اختلاف افتاد. چون کارکیا لشکر به آن سوی فرستاد، رستم گریخت و به اردوی حسن بیک پناه برد که هنوز ارتباطی میان او و سادات گیلان ایجاد نشده بود. بعضی از خویشان امیر محمد حاکم سابق رشت هم در اردبیل و آستارا دست و پایی کردند و بیامدند و با امیر رستم که او گویا نیز به گیلان آمده بود همداستان شدند و آشوبی بزرگ به راه انداختند. امیر علاء الدین، حاکم فومن و سپاهیان کار کیا سلطان محمد آشوب را فرو نشاندند و بسیاری را بازداشت کردند؛ ولی اندکی بعد به توصیه و تهدید حسن بیک، قلمرو سابق امیر رستم را به او بازگرداندند و او نیز پسر خود را بر آنجا گمارد و خود به اردوی فرمانروای ترکمان بازگشت[۳۴]. در ۸۷۳ق کار کیا سلطان محمد، لشکری آراست و با سید عبدالکریم مرعشی، که از مدتها پیش از برابر سید زین العابدین گریخته و به گیلان پناه برده بود، به مازندران فرستاد. سید زین العابدین گریخت و ساری به دست عبدالکریم افتاد[۳۵]. در این ایام که بیشتر ایران عرصه کشمکشها و سلطه جوئیهای ترکمانان و آخرین فرمانروایان تیموری بود، سادات گیلان برای حفظ خود و جلوگیری از هجوم این فرمانروایان، ناچار گاه از این و گاه از آن اطاعت می کردند. مدتی دراز مطیع امیر تیمور و شاهرخ و جانشینان او بودند. آنگاه به اطاعت جهانشاه قرا قویونلو در آمدند؛ و این زمان که هنوز حسن بیک استیلای خود را تثبیت نکرده بود، و سلطان ابو سعید به مصاف او می رفت، خود را مطیع فرمانروای امیر تیموری خواندند و پیشکشهای کرامند به بسطام و سپس دامغان، اردوی ابوسعید، فرستادند و آورده اند که خطبه و سکه به نام او کردند[۳۶]. اندکی بعد در همین سال سلطان ابوسعید کشته شد و سپاهش پراگنده گشت و گروهی از معتبران و امرا و لشکریان او به گیلان رفتند و مورد استقبال کار کیا قرار گرفتند[۳۷]. به نظر می رسد که کار کیا سلطان محمد در مازندران نیز چندان نفوذ داشته است بعضی مورخان فرمانروای مرعشی آن دیار را امیرِ منصوب و دست نشانده او خوانده اند. چنانکه آورده اند چون پس از قتل ابوسعید، قزوین دستخوش غارت و آشوب شد، امیر مازندران به دستور کارکیا سلطان محمد با سوار و پیاده به قزوین رفت و به تفحص و گردآوری اموال سلطان ابوسعید مشغول شد و از اموال و حقوق دیوانی آنچه توانست تحصیل کرد و همه را به گیلان فرستاد. بعد از چند روز به دستور کارکیا متوجه قلعه شمع ایران و طارم شد و سید عضد قزوینی از طرف کار کیا داروغه قزوین شد. اما چون دست تطاول و ستم دراز کرد، گیلانیان باز بیامدند قزوین را نگاه داشتند تا داروغه منصوب از سوی اوزون حسن آمد و شهر را تحویل گرفت[۳۸]. قدرت و نفوذ کار کیا سلطان محمد در این ایام که قلمروی بزرگ زیر نگین داشت چنان بود که بعضی نویسندگان تمام گیلانات را در تصرف دو پادشاه است که « دو تختگاه دارند و از غایت موافقت آن دو تخت را یکی شمارند و سفید رود در میان آن دو ولایت فاصله است و از اتفاق و اتحاد آن دو پادشاه آنکه هریک در مملکت دیگری نافذ فرمان است: شرق سفید رود ولایت قطب السلطنه و الدین کار کیا سلطان محمد است... و غربی سفید رود مملکت حضرت سلطنت پناه سلطان علاء الدین دباج است...[۳۹]». این موافقت و پهنه نفوذ کار کیا چنان بود که دیگری از مورخان تصریح کرده است که حکام دارالمرز از آستارا تا استرآباد مطیع او بودند[۴۰]. ظاهراً چندی بعد از قتل سلطان ابوسعید، کار کیا سلطان محمد به اطاعت از اوزون حسن گردن نهاد؛ و گفته اند که با تعهد پرداخت سالانه مقداری معتنابه ابریشم به خزانه او، نظارت و حکومت بیه پس را هم، گویا پس از مرگ امیر فلک الدین حاکم رشت، و امیر علاء الدین حاکم فومن در ۸۸۰ق[۴۱]، به دست آورد؛ و از اینرو در ۸۸۲ق امیر اسحاق را به حکومت آن نواحی- و به تعبیر درست تر، حاکم رشت و توابع- نشاند[۴۲]. کار کیا سلطان محمد کیا چهار شنبه پایان ربیع الاول ۸۸۳ق،یک روز پس از آنکه فرستاده سلطان خلیل آق قویونلو را استقبال کرد، درگذشت[۴۳].

پسر و جانشین او کار کیا میرزا سید علی(متولد جمعه ۱۹ رمضان ۸۴۷ق[۴۴]) یکی از بزرگترین فرمانروایان گیلان در سده های ۹و ۱۰ق ، از روزگار حیات پدر در امور حکومت و سیاست دخالت داشت و از ۸۶۲ق رسماً به حکومت لاهیجان منصوب شده بود. چون کار کیا سید محمد در گذشت (۸۸۳ق) به حکومت نشست. برادرانش همه مطیع و متحد او بودند و میرزا علی لشت نشاء را به کوچصفهان که قلمرو برادرش سید حسن بود، افزود و دیگر برادران را هم بی نصیب نگذاشت[۴۵]. در ۸۷۱ق تنکابن را به سلطان هاشم واگذاشت و در ۸۸۷ق سالار پسر رستم کوهدمی را که با ترکمانان همداستان شده و دست به تجاوز و ستم بر مردم گشوده بود، دستگیر و تنبیه کرد و کوهدم و نقله بر را به امیر اسحاق حاکم رشت داد .در ۸۹۳ق سید عبدالکریم مرعشی که از سالها پیش به سید محمد پناهنده شده بود و در گیلان می زیست، لشکری داد تا به مازندران رود و قلمرو موروث را طلب کند. سید عبدالکریم ساری را گرفت و سید زین العابدین به سواد کوه گریخت و از یعقوب بیک اق قویونلو کمک خواست. یعقوب بیک لشکری بزرگ به تصرف گیلان فرستاد؛ اما کار به صلح ختم شد و کار کیا میرزا علی ارسال خراج به فرمانروای ترکمان را بر عهده گرفت و سید عبدالکریم را هم، که باز مازندران را رها کرده و به گیلان آمده بود، به اردو فرستاد[۴۶]. این حادثه میرزا سید علی را خراجگزار و مطیع یعقوب بیک گردانید. چنانکه دو سال بعد(۸۹۵ق) که فرمانروای ترکمان به ییلاق سهند رسید، شاهان و حکام، از جمله کار کیا میرزا علی، برای اظهار اطاعت به اردو رفتند[۴۷]. در همان سال یعقوب بیک در گذشت و چندی بعد میر عبدالملک سپهسالار لمسر به دستور میرزا علی عازم تصرف قزوین شد.میر عبدالملک، یوسف بیک ترکمان را که به آن صوب می آمد در هم شکست و قزوین را گرفت و چندی بعد هجوم بداق بیک به آنجا را نیز در هم شکست(۸۹۶ق). آنگاه به دستور میرزا علی به سلطانیه هجوم برد و ساتلمیش بیک پسر یوسف بیک را که در اینجا لشکر آراسته بود درهم شکست و به قزوین بازگشت. چند بعد جهانشاه ترکمان خود را حاکم عراق(عراق ایران) خواند و به تسخیر شهرها اقدام کرد. کار کیا میرزا علی باز میر عبدالملکِ سپهسالار را با لشکر روانه قزوین کرد و ملوک رستمدار را نیز دستور داد با او همراه شوند. در کردان میان دو گروه جنگ شد. جهانشاه شکست خورد و میر عبدالملک شهریار و طهران و ری و ورامین را گرفت و تا فیروز کوه پیشروی کرد[۴۸]. از آن سوی ترکمانان سلطانیه قصد تصرف طارم کردند ؛ اما میر عبدالملک به سرعت بر سر آنها فرود آمد و آن لشکر را درهم شکست(۸۹۷ق). دوسال بعد کار کیا میرزا علی قلمرو مرعشیان را مورد هجوم قرار داد و سید شمس الدین را وادار به صلح کرد بر آن قرار که بار فروش را به سید عبدالکریم دهد و آمل و ساری در دست او بماند. همین ایام برای تنبیه مالک جهانگیر رستمداری لشکر به ناتل فرستاد و آنجا را ویران کرد و اندکی بعد کلاردشت را هم گرفت و ملک شاه غازی را دستگیر کرد و ملک اسکندر را بر آنجا نشاند( ۸۹۹ق)[۴۹].

در همین ایام اسماعیل صفوی پسر خردسال شیخ حیدر، از بیم رستم بیک ترکمان، با برادران و خاندانش فراری شد؛ و چون امیر اسحاق حاکم رشت از دوستان و نزدیکان محمد بیک شوهر شاه پاشا خاتون دختر شیخ جنید بود، صفویان به قلمرو او رفتند و در رشت مقام گرفتند. چندی بعد کارکیا میرزا علی که معتقد بود امیر اسحاق از عهده پذیرایی و محافظت او بر نخواهد آمد، صفویان را به لاهیجان دعوت کرد و استقبالی پر شکوه تدارک دید و اسماعیل را در خانه ای در میدان لاهیجان روبروی مدرسه کیا فریدون فرود آورد. اسماعیل بیش از ۶ سال همانجا ماند و از همواره از مهمان نوازی و حمایت و احترام کارکیا برخوردار بود. رستم بیک چند بار به تهدید کارکیا برخاست تا او را به استرداد اسماعیل وادارد؛ و حتی چند بار به دامنه ارتفاعات جنوبی قلمرو او حمله برد؛ اما میرزا علی تن در نداد. چندی بعد در ۹۰۶ق، که رستم بیک در گذشته و قلمرو اوزون حسن میان نوادگان او، سلطان مراد و الوند بیک تقسیم شده و همه جا آشوب و پریشانی بود، اسماعیل خواست به اردبیل بازگردد. کار کیا به سبب صغر سن و قلت یارانش از او خواست بماند. اما اسماعیل نپذیرفت و براه افتاد و میرزا علی یکی از سادات بلند پایه خاندان خود را با او همراه کرد. در راه بعضی از حاکمان بیه پس، که گفته اند با الوند میرزا همراه بودند، مزاحمتهایی برای اسماعیل ایجاد کردند[۵۰]. چون اسماعیل به اردبیل رفت، کار کیا میرزا علی به گوشمالی امیر اسحاق رشتی برخاست. لاهجی دلیل این تازش را اولاً عهد و پیمان امیر اسحاق با الوند بیک، بدون اجازه کارکیا ؛ ثانیاً همداستانی او با سید شمس الدین مرعشی، وقتی که کار کیا میرزا علی لشکر به آنجا می فرستاد و به همین سبب نتوانست ساری را تصرف کند؛ و ثالثاً مزاحمتی که برای اسماعیل صفوی در راه بازگشت او به اردبیل ایجاد کرده بود. میرزا علی بنابر

/ 0 نظر / 32 بازدید