/ 1 نظر / 7 بازدید
،حسن

جانی قربون تقدیم به اشته سلام عرض کرم حسن لطفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ گرچه گردن کش رود دردام وبنــــد ر وزگار سربه زیر افکنده هم بینـــــــد گزند روزگار پس میان نیک وبد درحیرتم من فرق چیست هردو دندان می فشارند در کمــــند ر وزگار زندگی از بوی مرگ ونیســــتی آکنده است ننگ ونفرت برحیات و نیشــــخند روزگار خنده ی امروز سازد گـــــریه ی فردای دهر حاصلش باشد همین ظلــــــم بلند روزگار مرغ عاشق رازند یک تیر نه صــــدتیر مرگ آشیان ویرانه ، باشـــــــد در پسند روزگار