/ 2 نظر / 32 بازدید
قاسم،شیشارستان

ز یک مشرق نمایان شد دو خورشید جهان ‌آرا که رخت نور پوشاندند بر تن آسمانها را یکی صادق، یکی احمد یکی عالی یکی اعلا یکی بنیانگر مکتب، یکی آرنده مذهب یکی نور نبوت را به دل ‌ها تافت تا محشر یکی نور ولایت را ز نو کرد از دمش احیا

زیبا

عیدتون مبارک[گل]