باید گفت باید فریاد زد باید گریست

هوا بس ناجوانمردانه سرد است

در این سرمای فرهنگ و اصالت

در این خاموشی افکار

سهم من دلواپسی و  پریشانی  ست

برای امروز ، برای فردا

چه باید کرد نمیدانم

باید گفت باید فریاد زد باید گریست

چندیست گروهی لابلای پیامک های روزانه شان جک هایی را برای هم ارسال میکنند 

که تالش و تالش زبانان را مورد استهزاء  قرار داده

و زبان تالشی  - با این فرهنگ چندهزار ساله – را دست مایه طنز قرا می دهند!!!!

با لهن توهین آمیز !

با القای بی فرهنگ و عقب مانده بودن تالشان

وه که چه کج فهمانی!!!!!

گروهی مغرضانه و گروهی غافلانه

 هردو گروه مورد مذمتند

دیری نمی پاید که تالشها میشوند سوژه ی  بی چون و چرای این جک ها

ولله که نام ترک هاو لرها هم از همینجاها شروع شد

وچه زجر آور است اینکه بجای باهم خندیدن به هم میخندیم

افسوس

دوخواهش برادرانه :

اینگونه پیامکها را هرگز  برای دیگری  تعریف یا ارسال نکنید

و با ارسال کننده آن هم برخورد کنید

/ 0 نظر / 11 بازدید