گیلان پهنه ای است سرسبز

با پویش سرزمین نور نشسته بر میانه ی زنجیره ی البرز و دریای خزر و کاوش دل خاک خیس جلگه و تن سنگی کوهستان های دیلمان و تالش و تبرستان و نگرشی ژرف بر نوشته های آنانی که پیش تر به پویش و کاوش در این پهنه پرداخته اند می توان دریافت که در سده هایی فراتر از مرزبندی تاریخ آریایی ایران مردمانی چون « کادوس ها » ، « کاس ها » ، « آماردها » و « تپوری ها» در این باریکه ی بهره ده به تلاشی بی مرز برای چیرگی بر طبیعت و برپایی تمدن دست زده اند . اگر زمان فرو برنده ی بازمانده های تلاش انسان هاست پرده ای از خاک می تواند آن چه را که بر جای مانده از چشم چپاولگر زمان و برانگیختگان آن پاس دارد و برای آنانی بنهد که بر آنند روزی هفت پرده ی خاک را دریده و دیروز را از دل آن برون کشند و بر فرداییان ارزانی دارند .

کاوندگان دل خاک خیس گیلان و تن سنگی دیلمان و تالش بر آن باورند که باشندگی مردمان در این سامان سخت دیرین است و آنانی که روزی گوش به زمزمه ی خموش دریای خزر و پژواک توفان گهگاهه ی امواج این دریا داده و چشم آزمند خود را به رهپویی ابرهای برخاسته از دریا و رهجوی به بامواره دوخته بودند ، سالی دل از دیار کنده و تن سنگی دره ها را پیموده و پای بر بامواره نهاده و پس از گذر از آن دگر باره فرازها را رها و در فرودی پای بر سرزمین نشسته بر میانه ی دو رود دجله و فرات گذاشته و بر پایه ی آن چه که می دانستند نخستین سنگ بنای ساختمان شکوهمند تمدنی را بر زمین نهادند که پس از هزاره ای تا اوج رفت و دیرین ترین تمدن بشری نام گرفت .

چون از دیرین پویی با پای پر آبله بازگردیم و پای رنجور بر پهنه ی تاریخ آریایی نهیم و در پی نامجویان آریایی به هر سامانی سرزنیم کم تر چشممان به میهمانی بارگاه سبز در سبز جنگل و جلگه ی گیلان فراخوانده می شود و تنها هر از چند گاهی می توانیم فریاد جنگاوران برخاسته از این سامان را بشنویم که جان بر کف سامانشان را از چیرگی نامجویان آریایی پاس داشته یا چون یاوری به یاری نامجویان آریایی برخاسته تا مرزهای پاک ایران را پاس دارند . در آن پاره گیلان  و دیلمان پناهگاه از ستم گریختگان بودند و هر از ستم گریخته ای ارزانی دارنده ی اندیشه ی نوینی به باشندگان این سامان . پنهانگه کوهستانی دیلمان آن گاه نام آور شد که تازیان مسلمان بر ایران تاخته و باروی شهرها را فروریخته و بر ایرانیان چیره گشته و پس از سالی فراموش کردند آن چه را که پیش تر گفته بودند . تخت زرین و تن پوش ابریشمین و دربار شکوهمند آنان را از اندیشه ی ناب و پاکشان جدا ساخت و ستم را پیشه شان . ستم ناپذیران از ایرانی و عرب ره به پناهی می جستند و در آن میان دیلمان سرفراز را یافتند و گردان آزاده اش را . و این آغازی دورانی پرشکوه در تاریخ گیلان و دیلمان بود و چند سده ای نام دیلمان را زرینه وار بر پیشانی پر چروک تاریخ کهنسال ایران نوشت .

منبع :وبلاگ ای وطن آباد باشی،سربلند،آزاد باشی

/ 0 نظر / 32 بازدید