آداب و رسومِ چهارشنبه سوری در گیلان

از خانه بیرون رفتن و نحسی را دور کردن:

مردم بر این باورند که در شبِ چهارشنبه سوری می باید از خانه بیرون بروند و نحسیِ این روز را از خود دور کنند. روستائیان به صحرا می روند و در کنارِ جوی و رودخانه ای یا در حاشیۀ مزرعه ای قدم می زنند و یا می نشینند و گاه برای خرید رهسپارِ بازارهای هفتگی می شوند.

در شهرها هم برای خریدِ شبِ چهارشنبه سوری به بازار می روند و یا در شهر و اطرافِ آن گردش می کنند و خلاصه هر کس به بهانه ای در این شب از خانه بیرون می آید.

(2)
خریدِ شبِ چهارشنبه سوری:

شبِ آخرِین چهارشنبۀ سال در بازار غلغله ای برپاست. دست فروشان در حاشیۀ بازارها و کنارِ پیاده رو ها و خیابان های اصلی بساط های شان را پهن می کنند و با صدای بلند و در قالبِ شعر اجناسِ خود را عرضه می دارند. در رشت، دست فروشان با صدای بلند می خوانند:
عاطیلا کون، باطیلا کون
مرده مارا بیرونا کون
اسفند دوکون، چاووش بایه
تی مردِ مار، بهوش بایه
-------------
عاطل کن، باطل کن / مادر شوهرت را بیرون کن
اسپند را دود کن، چاووش بیاید / مادر شوهرت بهوش بیاید

در این شب بیشترِ زنان به بازار می روند. وسایلی که در این شب خریدشان سنت و مرسوم است عبارتند از:
آیینه، شانه (به خصوص شانۀ چوبی)، قاشقِ چوبیِ بزرگِ خورشتی (ملاقه)، اسپند، ظروف سفالی، گمج دانِ درپوش دارِ سفالی (گمج و نوخون)، آجیلِ شیرین (آجیلِ مشکل گشا)، جوراب، دستمال و ... .
----------------
نوشته شده از کتابِ جشن ها و آیین های مردمِ گیلان (آیین های نوروزی) اثر محمد بشرا و طاهر طاهری، عکس از نت

برداشت و تایپ از کتاب و تهیه: عاکف معززلسکو

/ 0 نظر / 67 بازدید