پیش شماره و کد تلفن شهرهای استان گیلان

0142456     امشل 0142722     املش 0142442     امیرهنده 0142327     انارستان 0142652     اوشیان 0182492     اولم 0142343     ایزبرم 0142282     ایوان استخر 0142233     بارکوسرا 0132578     بازقلعه اکبر 0182520     باغچه سرا 0132773     بالاخرطوم 0142235     بالارودپشت/بین کلایه 0132348     بداب 0182448     بداغ محله 0132456     برمچه قوام 0132647     بره سر 0132323     بلسبنه 0182334     بلگور 0181     بندر/انزلی 0142481     بندر/کیاشهر 0182328     بهمبر 0132325     بیجارکنار 0142562     پاپکیاده 0142325     پاشاکی بالامحله/پائین محله 0132694     پاکده 0142493     پرکاپشت 0142568     پروش 0182466     پره سر 0182335     پشت مسار 0182337     پشتیر 0132548     پلکوه/پاچکنار 0142432     پوشل 0142237     پهمدان 0132332     پیربازار 0182495     پیرسرا 0131881     پیرکلاچای 0142346     پیرکوه 0132577     پیش کنار 0182348     پیشخان 0142353     تازه آباد/جنگاه 0142426     تجن گوکه 0132352     تش 0132735     تطف رود 0182445     تکی تازه آباد 0132427     تمل شیرکوه 0142634     تمیجان 0132682     توتکابن 0131675     تویسروندان 0132428     تیسیه 0132465     جلیدان 0132635     جمال آباد 0182377     جمعه بازار/تولم شهر 0132648     جوبن 0132582     جوبنه 0132466     جوپشت 0132432     جورکویه 0182435     جوکندان 0132795     جیرده 0132434     جیرکویه 0142734     جیرگوابر 0132692     جیرنده/عمارلو 0132483     جیرهنده 0142642     چابکسر 0132424     چاپارخانه 0142566     چاف 0142633     چایجان 0132452     چپرپرد 0132687     چلکاسر 0132689     چلوانسرا 0132784     چماچاه 0142564     چماقستان 0142534     چمخاله 0182434     چوبربندرانزلی 0132786     چوبرشفت 0142427     چورکوچان 0182465     چوکا 0132435     چوکام 0132526     چولاب/ابراهیم سرا 0142438     چهارده 0132646     چهارمحل 0132732     چیران 0132445     حاجی بکنده 0142558     حاجی سرا 0142478     حسن بکنده 0181328     حسن رود 0142238     حسنعلی ده 0182442     حویق 0182538     حیران 0132638     خاصه کول 0182457     خاله سرا 0142355     خرارود 0182385     خراط محله 0182432     خرجیگل 0182497     خشک رودبار 0132436     خشکبیجار 0132734     خشکنودهان 0182438     خطبه سرا 0132798     خطیبان 0132422     خمام 0181228     خمیران 0182467     خوشابر 0142443     داخل 0132748     دارباغ 0182475     دارسرا 0132444     دافچاه 0142494     درگاه 0142498     دستک 0132684     دشتویل 0142647     دعوی سرا 0132586     دلچه 0182342     دلیوندان 0132787     دوبخشر 0182326     دوگور 0142492     دهشال 0142486     دهگاه 0142352     دیارجان 0142225     دیزین 0142342     دیلمان 0182468     دیناچال 0132762     راسته کنار/بوئین 0142762     رحیم آباد 0132637     رستم آباد 0131     رشت 0142632     رضامحله 0182462     رضوانشهر 0132622     رودبار 0182469     رودبارسرا 0142244     رودبنه 0132448     رودپشت 0132755     رودپیش 0142621     رودسر 0142637     روشن آبسر 0132468     زیباکنار 0132743     زیده 0142533     سادات محله/صیدرمحله 0142495     سالکده 0142549     سالکویه 0142772     سجیران/جیرکول 0132554     سده 0142263     سراجار 0132587     سراوان 0141255     سرچشمه 0142245     سرشکه 0132584     سروندان 0182384     سسمس 0142246     سطل سر 0131429     سقالکسر 0181235     سنگاچین 0132572     سنگر 0142733     سورکوه 0182363     سه سار 0182478     سیاه بیل/دیگه سرا 0181233     سیاه خاله سر 0142272     سیاه گوراب 0132797     سیاه مزگی/توسه 0142322     سیاهکل 0142635     سیاهکل رود 0142727     سیویر 0132792     شادخال 0132574     شاقاجی/اسلام آباد 0132788     شالما 0182485     شاندرمن 0142726     شبخوسلات 0142445     شرفشاده/کهنه رودپشت 0142434     ششکل 0182473     شفارود 0132782     شفت 0132547     شکارسرا 0142542     شلمان 0132738     شولم 0132672     شهربیجار 0132455     شهرستان 0131338     شهرصنعتی/رشت 0182493     شهرک صنعتی/صومعه سرا 0132447     شیجان 0132345     شیخ علی بست 0132579     شیخ علی توسه 0142248     شیخ علی کلایه 0182374     شیخ محله/سیاه درویشان 0182488     شیخ نشین 0182436     شیرآباد 0132686     شیرکوه 0142496     صفرابسته 0182322     صومعه سرا 0132326     صیقلان ورزل 0182336     ضیابر 0132535     طارم سر 0182487     طاسکوه 0181329     طالب آباد 0182358     طاهرگوراب 0132334     طرازکوه 0142655     طول لات 0182552     عباس آباد 0132652     علی آباد 0182533     عنبران محله 0142538     فتیده 0131229     فخب 0132472     فخرآباد 0142326     فشتال 0132442     فشتکه 0132536     فشتم 0132342     فلکده 0132722     فومن 0142648     قاسم آباد/سفلی 0142636     قاسم آباد/علیا 0132588     قاضیان 0182447     قروق/جماکوه 0132733     قلعه رودخان 0142433     کارسیدان 0132758     کاس احمدان 0182536     کانرود 0181268     کپورچال 0142277     کتشال 0132443     کته سرولات 0142448     کته شصت 0132556     کتیک 0132344     کتیگر/آقاسیدشریف 0142265     کچلام 0142736     کرفستان 0182332     کسما 0132446     کلاچاه دوم 0142658     کلاچای/بی بالان 0132745     کلرم 0132627     کلشتر 0132698     کلیشم 0142452     کماچال 0132744     کمامردخ 0132796     کمساربزرگ 0132542     کنارسر 0132589     کنستان 0132522     کوچصفهان 0181225     کوچک محله 0182494     کوچکام 0182354     کوده/میانده 0142275     کورنده 0132764     کوزان 0142243     کوشال 0181428     کولیور 0142544     کومله 0142744     کویه علیا 0132553     کیاسرا 0142435     کیسم 0142454     کینچاه 0142735     گرکه رود 0132752     گشت 0132474     گفشه 0132746     گل افزان/کلده 0141328     گل رودبار 0142554     گل سفید 0182356     گلسر/قاضده 0132632     گنجه 0132753     گوراب پس 0182327     گوراب زرمیخ 0132756     گوراب لیشاوندان/تازآباد 0142499     گورابجوار 0132543     گورابسر 0132754     گوشلوندان 0132693     گوفل 0142447     گیلده 0132544     گیلوادشتان 0132585     گیله پرده سر 0142742     لات لیل 0132477     لاشک 0132799     لاقان/مردخه 0141     لاهیجان 0132775     لپوندان 0142487     لسکوکلایه 0132462     لشت نشا 0142653     لشکاجان 0142267     لفمجان 0142437     لفوت بالا/ماشک تهرانچی 0132454     لله کا 0142522     لنگرود 0142488     لوخ 0132642     لوشان 0142547     لوکلایه 0132742     لولمان فومن 0132545     لولمان کوچصفهان 0182554     لوندویل 0141257     لیالستان 0132473     لیچاه 0182458     لیسار 0182378     لیف شاگرد 0142536     لیلاکوه 0132478     لیموچاه 0182482     ماسال 0132757     ماسوله 0132736     ماکلوان 0142347     مالفجان 0132457     مبارک آباد 0182344     مرکیه 0142548     مریدان 0132546     مژده 0132794     مژدهه 0132789     ملسکام/خسروآباد 0132644     منجیل 0182484     میرمحله 0132678     ناش/نوده 0142274     ناصرکیاده 0142546     نالکیاشهر 0182496     ندامان 0182373     نرکستان 0132583     نشرودگل 0132683     نصفی 0132785     نصیرمحله 0142477     نقره ده 0142242     نوبیجارمحله 0182376     نوخاله اکبری 0132484     نوده لشت نشا 0132763     نوده مرخال 0132433     نوشر 0182352     نوکاشت 0182477     نوکنده 0132776     نهزوم 0142646     واجارگاه 0182498     وردم 0182357     ولدپشت مخ 0182532     ویرمونی 0182437     ویزنه 0132778     ویسه رود 0132453     ویشکا 0132576     ویشکاننک 0182422     هشتپر/تالش 0142732     هلوسرا 0182375     هندخاله
منبع : وبلاگ گیلان زیبا  

/ 0 نظر / 442 بازدید