/ 1 نظر / 4 بازدید
سردارجمالی پور

پیشی دستش به دم ماهی نمی رسید می گفت ما هی شو ره ما هم که با دیدن این ماهی ها دهن آب انداختیم ، آقای مهدی پور، مجبو ریم بگیم بدرد نی یَرِِ ه برا سله ماهییَ