شعر تالشی درباره مردمان تالش زبان

ئی روز دنیا غَمَه ئی روز نی خشَه

ئی روز شادی دار ئی روز نا خوشَه

گایی کَفا بَرّ گا جیر ویگَن

تا دّنیا دنّیا یَه هم جّنب و جوشَه

خدایا تالشی پایندَه بدار

تالشی نومی هَمیشه زندَه بدار

دنیا خَشَه دیلی نَه مزَه دار

تالشی میلّتی دیل زندَه بدار

...................برگردان فارسی....................

دنیا یه روز غم ویه روز خوشی است

یک روز شادی به همراه دارد و یک روز ناراحتی

گاه انسان را تا اوج میبرد ، گاه بر زمین می افکند

تا دنیا ، دنیاست ، همین جنب و جوش ادامه دارد

خدایا تالشان را سربلند نگه دار

نام و نشان تالشان را همیشه زنده نگه بدار

دنیا با دل خوش قشنگ و زیباست

ملت تالش را همیشه زنده دل نگهدار

شاعر :خوشایند حیدرزاده

/ 0 نظر / 9 بازدید