مکان‌های شعب اخذ رأی فومن و شفت اعلام شد

شعبه ثابت شماره 9، در شهر فومن خیابان باهنر جنب مخابرات به نشانی مسجد پیرجلودار (ویژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 10، در شهر فومن میدان پاسداران به نشانی مدرسه راهنمایی توحید

شعبه ثابت شماره 11، در شهر فومن مزار شهدا مسجد امامزاده میرزا

شعبه ثابت شماره 12، در شهر فومن شهرک امام خمینی (ره) مدرسه شهید پورطاعتی

شعبه ثابت شماره 13 واقع درشهر فومن به نشانی مدرسه شهید افتخاری

شعبه ثابت شماره 14، در شهر فومن مدرسه راهنمایی شهدای ادبی (مدرسه شاهد)

شعبه ثابت شماره 15، در شهر فومن خیابان شهید بهشتی اداره ارشاد اسلامی

شعبه ثابت شماره 16، در شهر فومن خیابان شهدا مدرسه 17 شهریور

شعبه ثابت شماره 17، در شهر فومن خیابان امام خمینی (ره) اداره منابع طبیعی

شعبه ثابت شماره 18، در شهر فومن به نشانی خیابان مطهری هنرستان دکتر معین

شعبه ثابت شماره 19، در شهر فومن به نشانی خیابان انتظام دبیرستان سمیه

شعبه ثابت شماره 20، در شهر فومن به نشانی خیابان شهید مفتح شبکه بهداشت

شعبه ثابت شماره 21، در شهر فومن به نشانی خیابان شورا اداره ثبت اسناد و املاک

شعبه ثابت شماره 22، در شهر فومن خیابان کاشانی مدرسه امام جعفر صادق (ع)

شعبه سیار شماره 23، شهر فومن (محل‌ها، زندان، بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)، آسایشگاه سالمندان)

شعبه ثابت شماره 24، در روستای گشت دبستان شهید بهشتی

شعبه ثابت شماره 25، در روستای گشت مدرسه راهنمایی دخترانه آیت‌الله طباطبایی 

شعبه ثابت شماره 26، در روستای شکالگوراب پایین مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 27، در روستای قلعه کل مسجد آقا سیاه‌پوش

شعبه ثابت شماره 28، در روستای سرابستان مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 29، در روستای بویین دبستان شهید حسینی 

شعبه ثابت شماره 30، در روستای خلیل‌سرا دبستان شهید ناطق نوری

شعبه ثابت شماره 31، در روستای رودبار جیره دبستان شهید محب‌خواه 

شعبه ثابت شماره 32، در روستای پیش‌حصار مدرسه راهنمایی سعادت

شعبه ثابت شماره 33، در روستای حسینکوه دبستان شهید احمد شمشادی 

شعبه ثابت شماره 34، در روستای شولم دبستان بعثت

شعبه ثابت شماره 35، در روستای شکالگوراب بالا مسجد حسینی 

شعبه ثابت شماره 36، در روستای دارباغ مدرسه عباسی 

شعبه ثابت شماره 37، در روستای مودگان مدرسه ابتدایی شهدا 

شعبه ثابت شماره 38، در روستای حسین‌آباد مسجد جامع 

شعبه ثابت شماره 39، در روستای للکام دبستان شهید عباس خداجو

شعبه ثابت شماره 40، در روستای شالده مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 41، در روستای کمسر به نشانی مسجد صاحب الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 42، در روستای کردمحله مدرسه راهنمایی دخترانه باقرالعلوم

شعبه ثابت شماره 43، در روستای گشت‌گوراب مسجد ابوالفضل (ع)

شعبه ثابت شماره 44، در روستای نصرالله محله به نشانی دبستان شهدای هویزه

شعبه ثابت شماره 45، در روستای مهدی محله به نشانی مرکز خدمات کشاورزی 

شعبه ثابت شماره 46، در روستای امامزاده تقی دبستان شهید سید حسن فرازنده 

شعبه ثابت شماره 47، در روستای گراکو مدرسه راهنمایی شهید پیش‌بین

شعبه ثابت شماره 48، در روستای دیلم بیجار دبستان 12 فروردین

شعبه ثابت شماره 49، در روستای شلکه‌بانان مسجد امام جعفر صادق (ع)

شعبه ثابت شماره 50، در روستای گوراب‌پس بالا مسجد جامع گوراب‌پس

شعبه ثابت شماره 51، در روستای ملسکام صبح دبستان ابتدایی جندالله و عصر مدرسه امام‌پناهی

شعبه ثابت شماره 52، در روستای کلفت‌پایین به نشانی مسجد میران 

شعبه ثابت شماره 53، در روستای راسته‌کنار مسجد فاطمیه 

شعبه ثابت شماره 54، در روستای حیدرآلات مسجد صاحب‌الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 55، در روستای سسطلان دبستان شهید حسن نیکجو

شعبه ثابت شماره 56، در روستای خسروآباد مسجد صاحب‌الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 57، در روستای کیش رودبار دبستان شهید محمد آتش دهقان 

شعبه ثابت شماره 58، در روستای سیدسرا دبستان شهید مصیب پورشیرزاد

شعبه ثابت شماره 59، در روستای قلعه رودخان مدرسه امیرالمومنین (ع)

شعبه ثابت شماره 60، در روستای فوشه دبستان شهید رضا بیانی

شعبه ثابت شماره 61، در روستای گشت رودخان به نشانی مسجد صاحب‌الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 62، در روستای سیدآباد دبستان ابوذر

شعبه ثابت شماره 63، در روستای ازبر پایین مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 64، در روستای کمال‌محله دبستان شهید حقیقت‌پسند

شعبه ثابت شماره 65، در روستای کلفت‌بالا دبستان شهید ملایی 

شعبه ثابت شماره 66، در روستای ازبر پایین مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 67، در روستای رودپیش دبستان شهید حسین فرزانه 

شعبه ثابت شماره 68، در روستای رودپیش مسجد شهدا  

شعبه ثابت شماره 69، در روستای معاف‌محله مسجد پیله‌آقا

شعبه ثابت شماره 70، در روستای کهنه گوراب مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 71، در روستای خسمخ صبح دبستان شهید سرعتی و عصر دبستان نبوت خسمخ‌بالا

شعبه ثابت شماره 72، در روستای چیران دبستان شهید مقصودی  

شعبه ثابت شماره 73، در روستای خداشهر مدرسه شهید ترابی 

شعبه ثابت شماره 74، در روستای گوشلوندان دبستان شهید فهمیده

شعبه ثابت شماره 75، در روستایکیابان خانه بهداشت

شعبه ثابت شماره 76، در روستای مالوان مسجد بزرگ صاحب‌الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 77، در روستای الاسر و لادمخ صبح مسجد صاحب‌الزمان (عج) الاسر و عصر مدرسه شهید یوسفی لادمخ

شعبه ثابت شماره 78، در روستای گیگاسر مسجد شهید بهشتی

شعبه ثابت شماره 79، در روستای گل‌افزان مدرسه ابتدایی شهید شجاعی

شعبه ثابت شماره 80، در روستای خطیب‌گوراب مسجد امام خمینی (ره)

شعبه ثابت شماره 81، در روستای پیشده مدرسه راهنمایی شهید جعفری

شعبه ثابت شماره 82، در روستای تازه‌آباد کلاشم مدرسه شهید طاعتی

شعبه ثابت شماره 83، در روستای مخسر مسجد آقا سید ابراهیم

شعبه ثابت شماره 84، در روستای سنگبیجار مسجد امام جعفر صادق (ع)

شعبه ثابت شماره 85، در روستای کردآباد مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 86، در روستای نوده مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 88، در روستای سند بالا مجتمع ایثارگران شهید عامر

شعبه ثابت شماره 89، در روستای سند پایین دبستان شهدا

شعبه ثابت شماره 90، در روستای خرم‌بیشه دبستان شهید حسین شمسی

شعبه ثابت شماره 91، در روستای ماوردیان مسجد شهید اشجری

شعبه ثابت شماره 92، در روستای شیرتر مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 93، در روستای پامسار مسجد سیدالشهدا (ع)

شعبه ثابت شماره 94، در روستای سه پیران مدرسه راهنمایی شهید حسن غلامی

شعبه ثابت شماره 95، در روستای کلده پایین مسجد صاحب الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 96، در روستای کلده بالا به نشانی مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 97، در روستای قصاب علیسرا به نشانی دبستان شهید صفر علی خمامی 

شعبه ثابت شماره 98، در روستای کمامردخ دبستان قدس

شعبه ثابت شماره 99، در روستای اشکلن بالا دبستان شهید جمالخواه

شعبه ثابت شماره 100، در روستای اشکلن پایین مسجد ابوالفضل (ع)

شعبه ثابت شماره 101، در روستای خشکنودهان بالا به نشانی دبستان شهید رحیم‌ پورنصیری

شعبه ثابت شماره 102، در روستای خشکنودهان بالا به نشانی مدرسه درجه محله ابریشم 

شعبه ثابت شماره 103، در روستای خشکنودهان پایین به نشانی دبستان جهان آرا

شعبه ثابت شماره 104 واقع در روستای باغبانان به نشانی مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 105، در روستای شنبه بازار مدرسه شهید نادر مهدوی

شعبه ثابت شماره 106، در روستای آلاله گوراب مدرسه مسلم‌بن عقیل

شعبه ثابت شماره 107، در روستای کاس‌احمدان مدرسه آیت‌الله بروجردی 

شعبه ثابت شماره 108، در روستای دزدک مسجد شهید باهنر

شعبه ثابت شماره 109، در روستای اتورسرا مدرسه امام سجاد

 

حوزه فرعی بخش سردار جنگل فومن

 

شعبه ثابت شماره یک، شهر ماسوله کتابخانه عمومی

شعبه ثابت شماره دو، شهر ماسوله مرکز بهداشتی و درمانی ماسوله

شعبه ثابت شماره سه، روستای ماکلوان بالا دبستان دوستان یک

شعبه ثابت شماره چهار، در روستای ماکلوان پایین دبستان شهید محمد منتظری

شعبه ثابت شماره 5، در روستای شیرذیل دبستان و راهنمایی شهید علی فلکی 

شعبه ثابت شماره 6، در روستای کلرم مدرسه راهنمایی و دبستان 22 بهمن

شعبه ثابت شماره 7، در روستای کوچیچال  مسجد سیدالشهدا(ع)

شعبه ثابت شماره 8، در روستای گسکره دبستان مالک اشتر

شعبه ثابت شماره 9، در روستای کنده‌سر دبستان شهید رحیمی

شعبه ثابت شماره 10، در روستای آبرود دبستان شهید عسکر معصوم 

شعبه ثابت شماره 11، در روستای زیده‌پایین دبستان شهید صفوی

شعبه ثابت شماره 12، در روستای زیده‌بالا دبستان شهید رفاهتی

شعبه ثابت شماره 13، روستای شالتوک مدرسه راهنمایی شهید معصوم

شعبه ثابت شماره 14، روستای خانوانه دبستان شهید مصطفی خمینی (ره)

شعبه ثابت شماره 15، روستای میان‌رز دبستان شهید آیت‌الله غفاری

شعبه ثابت شماره 16، روستای وزمنا مدرسه راهنمایی دخترانه شهید آذریون

شعبه ثابت شماره 17، روستای کمادل مسجد امیرالمومنین (ع)

شعبه ثابت شماره 18، روستای سیخ‌بن مدرسه ابتدایی شهید ثانی

شعبه ثابت شماره 19، روستای چپول مدرسه ابتدایی شهید احدالله نباتی

شعبه ثابت شماره 20، در روستای جیرده دبستان شهید هوشنگ فکری

شعبه ثابت شماره 21، در روستای مسجد پیش مدرسه ابتدایی شهید مصطفی اندرز

شعبه ثابت شماره 22، در روستای توسه‌کله دبستان شهید کلاهدوز

شعبه ثابت شماره 23، روستای تطف‌رود دبستان شهید یاسر تطف‌رود پایین

شعبه ثابت شماره 24، در روستای سیاهورود دبیرستان و راهنمایی دخترانه ریحانه سعادت

شعبه ثابت شماره 25، روستای کیش‌دره مدرسه ابتدایی شهید لطیف‌زاده

شعبه ثابت شماره 26، روستای پلنگ‌دره مدرسه شهید فکوری

شعبه ثابت شماره 27، در روستای تیمورکوه مغازه مرحوم رستم‌پور

 

حوزه فرعی شهر و بخش مرکزی شهرستان شفت

 

شعبه ثابت شماره یک، شهر شفت مجتمع فرهنگی ارشاد اسلامی

شعبه ثابت شماره دو، شهر شفت مسجد پیرسرا

شعبه ثابت شماره سه، در شهر شفت اداره آموزش و پرورش 

شعبه ثابت شماره چهار، شهر شفت مرکز بهداشت (ویژه خواهران)

شعبه ثابت شماره 5، شهر شفت مسجد جامع 

شعبه ثابت شماره 6، در شهر شفت دبستان شهید زبانبر

شعبه ثابت شماره 7، در شهر شفت مسجد اباصالح (عج)

شعبه ثابت شماره 8، در روستای عثماوندان مدرسه شهدای عثماوندان

شعبه ثابت شماره 9، روستای مردخه دبستان شهید زارع

شعبه ثابت شماره 10، در روستای مردخه مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 11، روستای لاقان مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 12، در روستای لختکی مدرسه ابتدایی شهید عباسپور

شعبه ثابت شماره 13، در روستای پیر مومن‌سرا مسجد صاحب‌الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 14، روستای میر محله مسجد قائمیه

شعبه ثابت شماره 15، روستای ذوالپیران مسجد بزرگ ذوالپیران

شعبه ثابت شماره 16، در روستای پشت‌سرا خانه بهداشت

شعبه ثابت شماره 17، روستای کلیسران دبستان 17 شهریور

شعبه ثابت شماره 18، روستای صیقل‌کومه مدرسه راهنمایی پسرانه شهید ریاضی

شعبه ثابت شماره 19، روستای شالده دبستان شهید خوش‌انس

شعبه ثابت شماره 20، در روستای شالده مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 21، روستای برزوهندان مسجد امام حسین(ع)

شعبه ثابت شماره 22، روستای خمیران مسجد ابوالفضل (ع)

شعبه ثابت شماره 23، روستای چوسر مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 24، روستای تکرم مدرسه شهدای تکرم

شعبه ثابت شماره 25، روستای پایین‌محله کوزان مسجد پیل‌آقا

شعبه ثابت شماره 26، روستای بالامحله کوزان مسجد ابوالفضل (ع)

شعبه ثابت شماره 27، روستای پایین‌محله جیرده مسجد امام حسن (ع)

شعبه ثابت شماره 28، روستای بالا محله جیرده مسجد امام جعفر صادق (ع)

شعبه ثابت شماره 29، روستای ناصران مسجد جامع

شعبه ثابت شماره 30، روستای بیالوا مدرسه سلمان

شعبه ثابت شماره 31، روستای خطیبان خانه بهداشت

شعبه ثابت شماره 32، روستای گیلده مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 33، روستای کمسار بزرگ دبستان استقلال

شعبه ثابت شماره 34، روستای سروان محله مسجد امام حسن (ع)

شعبه ثابت شماره 35، روستای ونه سر مسجد ولیعصر (عج)

شعبه ثابت شماره 36، روستای خرطوم پایین بقعه آقاسیدسرا

شعبه ثابت شماره 37، روستای خرطوم مدرسه راهنمایی شبانه‌روزی شهید لقمانی

شعبه ثابت شماره 38، روستای کلاچ‌خندان مسجد نورماس

شعبه ثابت شماره 39، روستای شیخ محله مدرسه شهید قندی

شعبه ثابت شماره 40، روستای مژدهه‌بالا مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 41، روستای مژدهه پایین مدرسه شهید دارابی

شعبه ثابت شماره 42، روستای خلیلان چماچا مدرسه جهاد 

شعبه ثابت شماره 43، در روستای دستخط محله و خلیفان چماچا مدرسه شهدای دستخط محله

شعبه ثابت شماره 44، روستای آزاد محله مدرسه جمهوری اسلامی 

شعبه ثابت شماره 45، روستای تالش‌محله چماچا مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 46، روستای پیرده مدرسه امام حسن عسگری (ع)

شعبه ثابت شماره 47، روستای چکوسر مدرسه راهنمایی شهید نجفی

شعبه ثابت شماره 48، روستای شادخال دبستان آزادگان

شعبه ثابت شماره 49، در روستای مرخال مدرسه شهید علی ابراهیمی

شعبه ثابت شماره 50، روستای نودهمسجد صاحب‌الزمان (عج)

شعبه ثابت شماره 51،روستای نوده پسیخان مسجد خاتم‌الانبیا

شعبه ثابت شماره 52، روستای کوزان‌گران مسجد آقا سید رضی

شعبه ثابت شماره 53، روستای فشالم مسجد امام حسین (ع)

شعبه ثابت شماره 54، روستای جیرده پیسخان مدرسه آیت‌الله کاشانی

شعبه ثابت شماره 5، روستای کاسان پسیخان مدرسه ابتدایی امام موسی کاظم (ع)

شعبه ثابت شماره 56، روستای ماشاتوک مدرسه راهنمایی شهید ولیزاده

شعبه ثابت شماره 57، روستای راسته‌کنار مدرسه شهید ناصر ترکان

شعبه ثابت شماره 58، روستای ملاسرا دبیرستان قائم

شعبه ثابت شماره 59، روستای ملاسرا مسجد فاطمیه

شعبه ثابت شماره 60، روستای آقا سید یعقوب مسجد آقا سید یعقوب

شعبه ثابت شماره 61، روستای لیشاوندان مدرسه ابتدایی سید جمالدین اسدآبادی

شعبه ثابت شماره 62، روستای تالش‌محله ملاسرا به نشانی مدرسه ابتدایی حر

شعبه ثابت شماره 63، روستای کلاشم‌بالا مدرسه راهنمایی شهید غلامی‌صفت

شعبه ثابت شماره 64، روستای کلاشم‌بالا مدرسه  شهید حسن‌نژاد

 

حوزه فرعی بخش احمد سرگوراب شفت

 

شعبه ثابت شماره یک، شهر احمدسرگوراب دبیرستان دخترانه انقلاب اسلامی (چهارراه)

شعبه ثابت شماره دو، شهر احمد سرگوراب مدرسه راهنمایی شهید احمری

شعبه ثابت شماره سه، شهر احمد سرگوراب کلان محله دبستان هاشمی‌نژاد

شعبه ثابت شماره چهار، روستای نصیرمحله دبیرستان عصمت

شعبه ثابت شماره 5، روستای نصیرمحله مدرسه راهنمایی شهید نواب صفوی

شعبه ثابت شماره 6، روستای نصیرمحله خانه بهداشت شماره یک

شعبه ثابت شماره 7، روستای شالما مدرسه راهنمایی دخترانه عفت

شعبه ثابت شماره 8، روستای لپوندان مدرسه راهنمایی دخترانه هشتم شهریور

شعبه ثابت شماره 9، روستای علیسرا مدرسه ابتدایی دسترنج

شعبه ثابت شماره 10، روستای سیاهمزگ مدرسه ابتدایی نقدعلی (توسه)

شعبه ثابت شماره 11، روستای سیاهمزگی مسجد ولیعصر (بالا توسه)

شعبه ثابت شماره 12، روستای خرمکش مدرسه ابتدایی طالقانی

شعبه ثابت شماره 13، روستای مزگده مدرسه ابتدایی شهید میرحاتمی

شعبه ثابت شماره 14، روستای دوبخشر مدرسه شهید فاتح

شعبه ثابت شماره 15، روستای بداب مدرسه شهید مدرس

شعبه ثابت شماره 16، روستای بداب خانه بهداشت

شعبه ثابت شماره 17، روستای سالک معلم دبستان شهید تجددی

شعبه ثابت شماره 18، روستای سفید مزگی جنگلبانی

شعبه ثابت شماره 19، روستای والیسرا اداره مخابرات

شعبه ثابت شماره 20، روستای چوبر دبستان شهادت

شعبه ثابت شماره 21، روستای چوبر دبیرستان شهید رجایی

شعبه ثابت شماره 22، روستای تانی‌محله مسجد امام جعفر صادق (ع)

شعبه ثابت شماره 23، روستای کاظم‌آباد دبستان شهید یوسف‌پور

شعبه ثابت شماره 24، روستای بیجارسر دبستان معلم ایثارگر

شعبه ثابت شماره 25، روستای چوب تراشان و محرمان دبستان شهدای محرمان

شعبه ثابت شماره 26، روستای لاسک دبیرستان شهید رضاپور

شعبه ثابت شماره 27، روستای مبارک‌آباد و داکله‌سرا دبستان موسی کاظم (ع) مبارک آباد

شعبه ثابت شماره 28، روستای درودخان و بابارکاب مدرسه راهنمایی شهید کرمی دورخان

شعبه ثابت شماره 29، روستای طالقان دبستان شهید جنتی

شعبه ثابت شماره 30، روستای امامزاده ابراهیم دبستان ابتدایی

شعبه ثابت شماره 31، روستای لیفکوخندان دبستان مقداد

شعبه ثابت شماره 32، روستای لیفکو مدرسه علامه امینی

شعبه ثابت شماره 33، روستای بالاچنار صبح پایگاه مقاومت شهدای چنار رودخان و عصر پایین چنار مدرسه شهدا

شعبه ثابت شماره 34، روستای خرفکل صبح مدرسه شهید صدوقی و عصر خرفکل مدرسه شهید مفتح

شعبه ثابت شماره 35، روستای کلوان دبستان شهید غفاری

شعبه ثابت شماره 36، روستای ویسرود دبستان شهید قدوسی

شعبه ثابت شماره 37، روستای صیقلان دبستان شهید نواب صفوی

شعبه ثابت شماره 38، روستای میرسرا دبستان میثم تمار

شعبه ثابت شماره 39، روستای گیشم دبستان نصر

شعبه ثابت شماره 40، روستای پده دبستان شهید منتظری

شعبه ثابت شماره 41، روستای کیش‌خاله صبح مسجد در ساینگاه و ملل آب و عصرها بالالاسک مدرسه نبوت شعبه ثابت شماره 42، روستای سله مرز و بیجارگاه خانه بهداشت

شعبه ثابت شماره 43، روستای گنجار دبستان جعفریه

شعبه ثابت شماره 44، روستای کمسار کوچک دبستان مالک اشتر

شعبه ثابت شماره 45، روستای شادنشین و پلنگ پشت جنگلبانی

طبق اعلام ستاد انتخابات فومن و شفت طبق ماده 66 علاوه بر جرایم مندرج در این قانون ارتکاب موارد ذکر شده جرم محسوب می‌شود که شامل خرید و فروش رأی، رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، رٱی دادن با شناسنامه جعلی، رای دادن با شناسنامه دیگری، رأی دادن بیش از یک بار، توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی، اخلال در امر انتخابات، کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها،  تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا، تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رٱی یا به صورت جلسات، توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی و ناظران و بازرسان، تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی مانند تعرفه و برگ رٱی و صورت جلسه و تلکس و تلفنگرام‌ها و تلگراف‌ها، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی، جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی، ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رٱی با اسلحه و یا بدون اسلحه در امر انتخابات، دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که موجب مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد مانند خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رٱی به غیر از محل آگهی شده.

همچنین ستاد انتخابات فومن و شفت اعلام کرد که در اجرای ماده 38 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 56 آیین‌نامه اجرایی آن به اطلاع تمام کسانی که به استناد ماده 27 قانون انتخابات واجد شرایط رأی دادن هستند باید برای ثبت نام و دریافت برگ رٱی در روز جمعه مورخ 12 اسفند جاری ساعت 8 صبح تا 18 بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی و اصل شناسنامه به یکی از شعب ثبت نام و اخذ رأی مذکور مراجعه و برگ رٱی خود را در حضور اعضای شعبه در صندوق بیندازند.

/ 0 نظر / 18 بازدید