گیلان در گذر زمان

در زمان ساسانیان، "اردشیر" در 384 ق. م در راس قشونی که پلوتارک یونانی تعداد آنها را 300 هزار پیاده و 000/10 سواره ذکر کرده برای فرو نشاندن شورش گیلان بدان سو لشگر کشید.
در زمان ساسانیان "جشنسف" یا "گشنسب شاه" بر تپشخوارگر که منطقه وسیعی از آذربایجان تا دامغان امتداد داشت، حکمروایی داشت. خاندان گشنسب از 330 ق. م تا 419 و به قولی 529 میلادی بر گیلان و مازندران حکومت داشتند. اینان خود را از خاندان اردشیر دراز دست می دانستند
دوران طولانی حکومت این خاندان هم زمان با سلطه حکومت های سلوکی و اشکانی و قسمت عمده ای از تاریخ حکومت ساسانی است.
در زمان نفوذ آیین مزدکی، شمال ایران به عنوان یکی از پایگاه های ترویج این آیین در آمد. "کیوس" پسر "قباد" این آیین را پذیرفت وعلیه "خسرو" برادر کوچک تر شورید و با سپاهی از گیلان و دیلمان و تپشخوارگر به مدائن تاخت، ولی شکست خورد و به قتل رسید
پس از رقابت بر سر شاهنشاهی بین "جاماسب" و " قباد" فرزندان ساسانی و شکست جاماسب، او به نواحی در بند خزر رفت و در آنجا حکومت کرد. "فیروز" نوه جاماسب وسعت این حکومت را تا نواحی گیلان گسترش می دهد. وی با یکی از خاندان های اکم بر گیلان وصلت کرد که ثمره آن ازدواج "گیل بن گیلانشاه" بود.
گیلانشاه که بعدها به گاوباره" معروف شد، به طبرستان رفت و در نبرد با ترکان ماورالنهر مجاهدت های بسیار از خویش نشان داد. بعدها با آشکار شدن اصل و نصب وی یزدگرد حکومت طبرستان را به او سپرد و آذرولاش حاکم آنجا را بر کنار نمود. زمان حکومت وی هم زمان با حکومت خلفای راشدین و اوایل عصر اموی است. خاندان "رابویه" و "پادوسبان" که پسران گیل گاوباره بودند بعدها بر رویان طبرستان حکومت کردند. پادوسبانان یا استنداران تا 1006 هـ. ق بر مناطقی از گیلان و مازندران حکومت کردند و پس از آن منقرض شدند"

/ 1 نظر / 29 بازدید
benyamin

ti jane ghorban.ti bala misar.khayli khob boo