افسانه او لاکو (دختر آب)

آیا تا به حال به این فکر کرده اید چرا به لاک پشت در گیلکی او لاکو (دختر آب) می گویند:

دو روایت برای پیدایش این کلمه وجود دارد:

روایت اول: روزی در حمام میان عروس و مادر شوهر بگو مگو در گرفت ،مادر شوهر عروس را نفرین کرد و عروس شرمنده شد و طاس حمام را بر سر خود گذاشت و آنگاه به شکل لاک پشت در آمد.

روایت دوم: روزی عروس خانوم مشغول شتشو و شانه کردن گیسوان بود که ناگاه پدر شوهر از راه رسید ، عروس شرمسار از خدا خواست که.....ناگاه تشت بر روی عروس افتاد و او به صورت لاک پشت در آمد.

منبع : gilyavaran.com

/ 0 نظر / 15 بازدید