شعر طنز تالشی (عَیدَه دَم)

هسَه صَبا ده عیدا           فارسی بوام بو فردا

عَیده صبا آفتابا        بَلته چومنی آبا

واتمه دیَه آبه در      ماشی اومه چَمه وَر

ژنک بیزع زود بُرو         چَمه گا ورشه قولو

هی کس مَکره دِ سَس       شاید بوا مبو کس

آهسته متمونه          ککو جختمونه

ماشی اومه واشه های       مهمون نِخوایه آهای

عی دَفه خردن عیشته       چمه نقشه دمیشته

سَسِش پرمه به زاهار       چمه روزگار به تار

ناچار شیمونه برون         واتمه تویی ماشی جون

عیدت بوبو مبارک           (مَردی ره هم به دَرَک)

صد سال بومونی ت سق          ماشالله بَیره چ چق

خلاصه بعد از کمی         ژِنَک ژَنده چه مَکی

شیمونه آشپس خونه         واشه چمن دیل خونه

واشه چ بَرَم نهار            واتمه بوعه زهر مار

واشه ت کو نیرا سخت            واتمه سرآبر شلَخت

عومی مه ده ماشی ور            واتمه ماشی چه خبر

واشه که پیرا بیمه           دنیا کو سیرا بیمه

کاغذ بوعه تند وتیز         مرا وصیت نیویس

مرا واتمه عجب       شاید ماشی داره تب

واشه بعد از ذکرحق        بی نویس مرا نَثَق

از کو زوعه نِدارم          زوعه فقط ت دارم

عی جیریب عشته شنه            بقیه کینه شنه

از کو عمی مسیمه               بیمه سرا و سیمه

واتمه ماشی الهی                 صد سال مکشی آهی

خلاصه بعد از نهار                     واتمه پروردگار

عشته حکمتی را شکر                ببخش که واتمه کفر

هرچند ته عی با ده جیب                  مهمان ترایه حبیب

روزی ت آدَی به ما                      هیچکی نه فر دی سرا

منبع : نمنه پشت

/ 0 نظر / 136 بازدید