چیستان های گیلکی

ئیته پا داره ئیته سر

یک پا دارد و یک سر

میخ

همه کس دینه ، خوره نیدینه

را می بیند خودش را نمی بیند

چشم

همیشک ئی لنگی دیسا

همیشه روی یک پا هست

در

دو تا اتاقه ئیته سکت داره

دو تا اتاق است یک ستون دارد

بینی

باغ مئن سبزه ، بازار مئن سیا ، خانه مئن سورخ

در باغ سبز ، در بازار سیاه و در خانه سرخ است

چای

بی سردی بوم سر شه

بدون نرده بان پشت بام می رود

دود

پیله برار خرابا کونه کوچی برار آباد

برادر بزرگتر خراب می کند برادر کوچک آباد

قیچی و سوزن

پیاله ماست مئن دی تیکه زوغال دره

پیاله ماستی که در ان یک تیکه زغال است 

چشم

تا فیلی نزنی دورون نشه

تا آب دهن نزنی تو نمی رود

نخ سوزن

تی پئره پسره ، تی برار نیه

پسر پدرت هست ولی برادرت نیست

خودت

/ 0 نظر / 92 بازدید