دو بیتی های گیلکی با ترجمه فارسی

ویریز مر دای ،ویریز ، فردا  بهاره

نبا نیشتن ،تی دور و بر گو  ماره

اگر میدان فادی تو  چیگ    واشا

بیلا وارث، سوجانه،  تی   دماره

 برگردان:

بلند شو گیله مردبهاررسیده است

اطراف تو را علف های هرزگرفته است

اگرفرصت به آنها بدهی

روزگارت را سیا ه خواهند کرد

  ***********

نرجان   بیخودی  می  خسته د یلا

نبا   آزار   دئن    بشکسته    دیلا

تو  کی می حال   روزا     آشنایی

چره سرواری می دس  بسته  دیلا

برگردان:

بیخود دل رنجور مرا آزار نده

دلم شکسته است

تو که ازروزگارسختم با خبری!

چرا باری بردوشم می گذاری

****************

نیگفتی  یاد هنی   تو  قبله رایا

بازین   ابرو   بری   دین    خدایا

تو کی بیگانه یی با مهرو تسبیح

چره   بازی  گیری   خلق  ادایا؟

برگردان:

هنوز قلبه خودرا نمی دانی

ولی دین خدا به تمسخر می گیری!

توکه با خدا بیگانه ایی

چراایمان مردم را به بازی میگیری

****************

سراسر  زندگانی  جنگه جنگا

توبا سیفتا کونی تی ا سب تنگا

اگر   ناسازگاره    تی     زمونه

 نبا بیخود  دوازی  توتی    رنگا

برگردان:

تمام زندگی ما جنگ است

زین اسبت را سفت کن

اگر روزگاراکنون با تو نیست

نباید خود را ببازی

****************

خدایا هر چی  درد و غم   می شینه

می تسک   دیل   همیشک   آتشینه

گمه  خلوت  مره    می دیل      امره

کی راستی عاشقی چی دیل نشینه!

برگردان:

خدایا تما م درد عالم مال من است

در دلم همیشه آشوب است

در تنهایی خودم با دلم می گویم

چقدر دلهره های عاشقی زیباست

****************

هیزار    جور  پیچ  نبادان   تی  زبونا

بیخود  قلو ه   نو کن تو تی   چومونا

توکی زهله ناری تی  سایا  ترسی

هچین  پارا  نوکون  تو تی     تومانا

برگردان:

برای من زبان بازی نکن

من از درشتی چشمانت نمی ترسم

توکه از سایه هایت هم ترس داری !

بی جهت شلوارت را پاره نکن

****************

هچین ای خوشکه دارا آب نبا دان

بی بیستا  کولوشا  توتاب   نبا دان

گیله سک کی نی به توله  شکاری

بیا پس  تی  تومانا  چاک   نبا دان

 برگردان :

بی جهت درخت خشک را آب نده

نخ پوسیده برایت طناب نمی شود

سگ خانگی که سگ شکاری نمی شود!

از او بگذراو اصلاح نمی شود

****************

حاجت  دارمه  دس به  دعایم   همه شب

بشکسته دیلم   ذکر    خدایم  همه شب

می درد به اوستخوان و می  چوم به راه

تی یار منم  تی با    وفایم    همه شب

برگردان:

نیازمندم دست به سوی دراز می کنم

دلم شکسته است هر شب به یاد توام

دیگردردم به استخوان رسیده است

خدایا یار هرشب تو شده ام   

****************

درختم    جنگل        مین گیره   تالم

توموش دشکسته یم بشکسته خالم

ایتا  خورشید   کمه    می  تاریکی یا

مو  او  سوچمه   بخورده  پر    و بالم

برگردان:

مانند درختی در جنگلم که به دام پیچک اسیراست

تمام تنم را علف های هرز پوشانده است

آنقدراطرافم تاریک است که نور خورشید هم به من نمی رسد

مانند مرغ نیمه جانم که تیر خورده است

 ************

تی امره تا ایسم دایم    بهارم

تی او سبزه   نیگایه    بیقرارم

اگر رستم بوبوم    خلق میانی

تی قد و قامت   ورجه   پیتارم

برگردان:

تا وقتی با توام همیشه بهارم

بیقرار نگاه سبز توام

اگر در میان مردم رستم افسانه ایی باشم

در مقابل عزمت تو مورچه هم نیستم

/ 1 نظر / 1001 بازدید
علی رضاپور(دهیوپت)

با سلام و تبریک نوسال. شمره تبریک گونم شیمه سایت علی واسی. خی خوشحال بنم کی همدیگره امره همکاری بداریم.