/ 1 نظر / 9 بازدید
مهرشاد قرباندوست

سلام مهدی پور جان. عکس های شما همیشه خاطره است. با دیدن عکس لیلاکوه یاد خاطره ای افتادم. یه بار با بچه ها رفتیم لیلاکوه تا قلیون بکشیم. رضا زاده اونوقت ها هنوز مطرح نشده بود و فقط بعضی ها می شناختنش. ما اون روز شناختیمش. با یکی از دوستاش بود. دوستش شروع کرد به قلیون کشیدن و بعد از مدتی به رضا زاده تعارف کرد. اون هم فقط یک پک زد. یک پک زدن همان و سرفه های پی در پی و پشت سرهم همان...