ضرب المثل های تالشی

بهاری هَوا ین و شُو دَعوا

دعوای زن و شوهر مانند هوای بهاری است (زودگذر است).

به مسائل زودگذر و ناپایدار اشاره دارد.

************************************

شیرینه خَربیزَه شالی قسمت به

خربزه شیرین نصیب شغال می شود.

کنایه از رسیدن چیز مهم یا جایگاهی مهم به کسی که هم شان آن نیست.

************************************

سیا اِسبَه گَفی نَه کلک نا

به حرف سگ سیاه باران نمی آید!

کنایه از کسی که حرفش تاثیر ندارد

************************************

راستَه گَف همیشَه تِل َ

حرف حق همیشه تلخ است.

************************************

تیله تیله نَه چموشَ پاره ابو

با دویدن زیاد فقط پاپوش پاره می شود.

کنایه از کار بیهوده کردن.

************************************

خدا خَری شاخ نِدَرو مورجینه لینگ!

خدا به خر شاخ ندهد و به مورچه پا!

کنایه از عدم واگذاری اختیار به افراد کم ظرفیت.

/ 0 نظر / 56 بازدید