روان پاک استاد فرامرز مسرور ماسالی به آسمان ها پیوست

 دنیـا کــو مـثــلˇ چـــاربــادارون مـونــَـــم          راهــی اِســـتــَه و رادویـــارون مــونــَـــم

خندیله پشـت، مثلˇ بهــارون مــونــَــــم          وَخـْتی خــَـزون آ، بیشــَه زارون مونــَم

اجــــل کˇ آ، خـبــــر نـِدَه هیـــچ کـــسی

هـَــــدَه مالــَــت نــِدَه بکــَــــــری ســَسی

 

دنیا زونـی چــَه؟ چـَکــَه پــَرْدی مـونــو          هــر کـــی زونــــو چــِه ســَری نــِویمونو

یادگاری بــــــدی و خــــــــوبی مــونـــــو         هـــر کـــسی کˇ عاقـیــــلـَه امی زونو

ای ویجــَه و چار انگــشـــتی مالـیــکــَه

فــَـــرقی نییــَه لاغــَرَه یا کˇ شـیــکــَه

 

 مـــرگ چــَمــَه مــوروثییــَه حـــرفی نی         ای بــــراجـان، زونـــــی آخــــــر مــَردِه بی

از نی مـِرم تˇنی مـِری وایْ کˇ نی         دییــَس بــــــوا کــی مـَنـــدَه ام دنیا کی؟

دسˇر بـــَرا، خــــوبی بکــَه خـــوب ببˇ

                                 هـمــَه یْ کـَسون وَری کو محبــوب ببˇ

/ 3 نظر / 8 بازدید
صفوي

روحش شاد و يادش گرامي صفوي از ماسال

تالش زمین

درود بر شما. رحلت استاد فرامرز مسرور ماسالی و فقدان او در تالش، درد بزرگ و داغی عظیم است که همیشه بر صفحه ی ادبیات تالش خواهد ماند، آنچنان که خندیله پشت او در دل ها مانده است. به همه ی تالشان عزیز تسلیت می گوییم.

تالش زمین

درود بر شما. رحلت استاد فرامرز مسرور ماسالی و فقدان او در تالش، درد بزرگ و داغی عظیم است که همیشه بر صفحه ی ادبیات تالش خواهد ماند، آنچنان که خندیله پشت او در دل ها مانده است. به همه ی تالشان عزیز تسلیت می گوییم.