نام شفت

اگرچه علّت نام گذاری این منطقه از غرب گیلان  به شفت مانند نام گذاری بسیاری از دیگر شهرها در گیلان وحتّی ایران مشخّص نیست امّا آنچه مسلّم است  قبل از آمدن اصیل الدین زوزنی  در سال 625 هجری به شفت این ناحیه از بخش غربی گیلان شفت خوانده می شده است واز سوی دیگر بر اساس برخی از نوشته های پراکنده در کتب سیاحان ووقایع نگاران ، منطقه شفت از قرون اوّلیه ی هجری دارای امیر وحتّی امرایی چند بوده است  .  زوزنی در تعلیقات خود که ابوالقاسم عبدالله بن علی بن محمد کاشانی آنرا در اوایل قرن هشتم هجری منتشر کرد چنین نگاشته است که امیر ملک اول پادشاه شفت در اواسط قرن پنجم هجری به دلیل نپذیرفتن آیین اسماعیلیه  توسط فداییان آن فرقه ،درشفت به قتل رسید. از دیگر مکتوباتی که در قرن هشتم هجری از این منطقه به اسم شفت  اشاره شده است میتوان حمدالله ی مستوفی وشهاب الدین ابوالعباس  کاتب دمشقی را نام برد  وی که مولّف کتاب مسالک الا بصار فی ممالک الا مصار می باشد  در فصل چهارم کتاب خود که به زبان عربی نوشته شده است آنجا که از شیخ عبدالقادر گیلانی  بانی وموسس مکتب عرفانی قادریه  سخن به میان میآ ورد چنین می نگارد : زادگاه او سفت (معرّب شفت مانند سیرین که معرّب شیرین ویا شهرهایی مانند ساوه وکاسان که معرّب شاوه وکاشان بوده اند ) از ولایات گیلان است که مردمش از مذهب احمدبن حنبل اند . میر ظهیرالدین مر عشی وقایع نگار قرن نهم هجری که حوادث مربوط به قرن هشتم ونهم را در کتاب معروف خود شرح داده است مرکز ولایت شفت را که تختگاه سلاطین شفت نیز بوده است گوراب شفت خوانده است  که در زمان شاه عباس صفوی پس از انتقال مرکز حکومتی ازگوراب شفت به احمدسرا (که بعدها احمدسرگوراب نامیده شد ) ، گوراب شفت به بازار شقت تغییر نام یافت .( همانطور که ملا عبدالفتاح فومنی وقایع نگار  زمان شاه عباس در کتاب خود آورده است ) در زمان صفویه ، هنگامی که خانها مقّر حکومتی خود را در کمسار ( از روستاهای ناحیه ی شرقی شفت که از اوایل قرن یازده ی هجری تا اوسط دوران قاجاریه بسیار معمور ودارای همه ی امکانات رفاهی آن دوره بود )  بنا نهادند مرکز تجاری منطقه در شهر کنونی شفت متمرکز شد که از زمانهای  دور در روزهای دوشنبه دارای بازار هفتگی بود از آن تاریخ در محاورات ونیز در غالب مکاتبات محلی ومنطقه ای کوراب وبازارشفت ، دوشنبه بازار نامیده شد همچنانکه به شهر فومن سه شنبه وبه تولم بعدها جمعه بازار خطاب شد  در اواسط حکومت خانها مرکز بلوک شفت قصبه خوانده شد که کلمه ای تعریف شده است.    

 

/ 0 نظر / 48 بازدید