/ 2 نظر / 11 بازدید
مهرشاد قرباندوست

سلامی دوباره. خیلی کار خوبی کردی که درباره میرزا مطلب گذاشتی. شیون فومنی درباره میرزا بسیار زیبا سروده، اونجایی که میگه: "موزر دبسته دانه میرزا مرد میدان بو// نه من، نه تو که امی خانه سبزه میدان بو// ترجمه: فقط کسی که اسلحه "موزر" به کمر بسته است میداند میرزا مرد مبارزه و میدان بود// نه من و تو که در آرامش و وسط شهر رشت یعنی سبزه میدان با خاطری خوش زندگی می کردیم.

مهرشاد قرباندوست

سلامی دوباره. خیلی کار خوبی کردی که درباره میرزا مطلب گذاشتی. شیون فومنی درباره میرزا بسیار زیبا سروده، اونجایی که میگه: "موزر دبسته دانه میرزا مرد میدان بو// نه من، نه تو که امی خانه سبزه میدان بو// ترجمه: فقط کسی که اسلحه "موزر" به کمر بسته است میداند میرزا مرد مبارزه و میدان بود// نه من و تو که در آرامش و وسط شهر رشت یعنی سبزه میدان با خاطری خوش زندگی می کردیم.