دنیـا کــو مـثــلˇ چـــاربــادارون مـونــَـــم          راهــی اِســـتــَه و رادویـــارون مــونــَـــم

خندیله پشـت، مثلˇ بهــارون مــونــَــــم          وَخـْتی خــَـزون آ، بیشــَه زارون مونــَم

اجــــل کˇ آ، خـبــــر نـِدَه هیـــچ کـــسی

هـَــــدَه مالــَــت نــِدَه بکــَــــــری ســَسی

 

دنیا زونـی چــَه؟ چـَکــَه پــَرْدی مـونــو          هــر کـــی زونــــو چــِه ســَری نــِویمونو

یادگاری بــــــدی و خــــــــوبی مــونـــــو         هـــر کـــسی کˇ عاقـیــــلـَه امی زونو

ای ویجــَه و چار انگــشـــتی مالـیــکــَه

فــَـــرقی نییــَه لاغــَرَه یا کˇ شـیــکــَه

 

 مـــرگ چــَمــَه مــوروثییــَه حـــرفی نی         ای بــــراجـان، زونـــــی آخــــــر مــَردِه بی

از نی مـِرم تˇنی مـِری وایْ کˇ نی         دییــَس بــــــوا کــی مـَنـــدَه ام دنیا کی؟

دسˇر بـــَرا، خــــوبی بکــَه خـــوب ببˇ

                                 هـمــَه یْ کـَسون وَری کو محبــوب ببˇتاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/٢٤ | ٦:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.