شعر تالش از جناب آقای محمد خوش طینت که شعری بسیار زیبا و پندآموز بوده که امیدوارم شما عزیزان تالش زبان خوشتون بیاد و از خواندن آن لذت ببرید.

ایتا  داغ  دیلی   دارم خدایا                دیلی دیله غمی دارم خدایا

نزونوم رو بکرم یا ک   پنهان                 غمی ک در درون دارم خدایا

ترسم مردوم مرا خنده بکرن               انگشت نما اشتن بنده بکرن

توکل بر ت بسمه الله رحمان              کمی از عقده دل وا بکرم

بلای خانمان سوزه مخدر                  شرابو شیشه و تریاکو بینر

براجان چمع حرفی گوشا ک گوش       مبو صراط مستقیم فراموش

چرا موادینع بیچاره ببی                      اسیرو بیکسو آواره ببی

جوونی ک بهار بندگی یه                    دیلی را بهترین سازندگی یه

پیری فرصت نیع خداشناسی               بری حدر مده اشتع نمازی

رفیق بد آدمی را بلایع                        رفق عه کسی یه ک با خدایع

رفیق بد خدا واتع تو قرآن                      آیه 28 سوره فرقان

بشی دی یس چوا توبه بکرم                چمع قبری را نوری جمعا کرم

دنیا زود گذرع سالم بمونم                     ساده مبم بری عاقل بمونم

مردومی دیلی دیله جا بیگعرم                 نع ک مواد فروشی نع بمرم

ا ک حلال هرع آروم ندارع                    حرومی نع چتع اشتن بدارع

مواد د آمی بیچاره کرع                        زنو بچه آدمی کا ویگرع

چدع طلاق ویگرن تازه بختن                   از روستا عون بیگع تا پایتختن

بری خداپرستی پیش بیگرم                   مردوم آذارینع خوبه ممرم

هر کس خدا دارع همع چی دارع             هرگز چه بنده عون کاری ندارع

ا ک مصرف کرع ت عیی مفروش             چکار داری بدون بکع فراموش

عرقو حشیشو الکل حرامع                    وقتی هری موا من با خدایمع

امام حسینی را سیا دمکع                    منع موا آخوند اومع چمع کع

موادو مشروبو ناموس مردوم                   ایتا مومن زونوع چ راه معلوم

اگه خوایم راحت پولی کا برشم               نباید ک راه شیطانی بشم

آفتابی کا هندع  زحمت بکشم                 بنشم حشیشو تریاک بکشم

بری خدا بوینم شرم بکرم                       چمع دیلی ایی نع  نرم بکرم

هر کس توبه بکرع رستگارع                     توبه پذیر خدایه من چکاره

بنیشم د ایتع قرآن بخونم                        رو به قبله د تع نماز بخونم

خدایا ت زونی قصدی ندارم                     خود من قبری را بستی ندارم

ایتا کاری بکع درموندع مبوم                     امام حسینی کا شرمنده مبوم

موا زنجیر ژنم نماز نخونوم                      بهشتیمع یه عمر عاشق بمونوم

عاشق اوع ک در روز تاسوعا                     چع یی نومی برم آفتاو بع ن را

اشتن دسون آدوشع تا منو ت                    بزونم تا ک عاشقی یعنی چ

هر کس مرع شی یم اع یی دفن کرم           چ ای قبری سری بتون ویکع رم

اع لحظه بی ایتا فکری بکرم                         از این ب بعد د ام کارون مکرم

راه خلاف کی ب آخر رسوندع                 هر کس بوا من بوم چ ای شرمنده

بار کج هیچ موقع منزل نرسع                    کی وا خدا خلافی را آرسع

به به نه نه آدمی پیل آکرن                       آبو آتش آدمی دور آکرن

چعون آرزو عه عزت خردن                          نع ک چرت بپنن تا ک بمرن

ت ک ین بردیرع تا غم مداری                       اشتع کع کا باید ایی بداری 

مکع کاری ک زود پژمرده ببو                         اشتع زندگی کا افسرده ببو

اشتع خردن ت کا امید مدارع                        ت کع وینع بوا خوبه بمرع

ت شیعیرع علی شرمنده مکع                بری هر شب حلال ببع اشتع کع

ت کع ب اعتقادات ببی استاد                      ن کع پسوند اشتع ببو معتاد

مومنن برین ترسی مدارم                           اگر یار ندارم زبون ک دارم

مع ارزم جوونون خرابا کرن                            اگر قرار ببو ام راه بمرم

رفقن گول مرن ساده مبی ین                       برین تابلو جاده ببی یم

سر راه بمونم تا دیگرون را                        راه چاهی اع اون نشون بدی یم

جسارت نکرم خوبه آدمون                           محلی با شخصیتع خردنون

چ اون خادمی مع خدا ت زونی                    چمع آرزوعه سالم بمونون

اون ک چ اون تکیه گاه خدایه                       ایتا دعا کرم آمین بواین

الهی ک هرگز خلاف موینم                         بنیشم چهره مهدی بوینم

چمع عزت چمع پدر بابا یع                     ایتا سید رضی و سید کاس آقایه

هرکس من دورسع کاری شنی شع              همیشه وام ها ک خاک خدایع

هفت تا شهید مثل آفتاو درخشن                   محمد همه تایی خاک پایه

سیاهمزگی جوون خیلی آقایه                         چمع پاتوق توسعو مزگدایه

حتما نظر خود را در مورد این مطلب برای بنده بنوسید

با تشکر : مهدی پور


...تاريخ : ۱۳٩٠/۱٠/٢ | ٥:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.