بلَکی وای زیزایمَه ،ایزی ک  وای وَرزایمَه

(می افتی میگویی که گنجشک هستم ،بلند میشوی میگویی که گاونر هستم )

Bələki vay zizaymə izi ka vay vərzaymə

کنایه ضرب المثل تالشی از فروتنی در زمان ناتوانی و غرور در زمان توانایی است وقتی

که فردی درزمان قدرتش مغرور بی اعتنا به دیگران بوده وزمانی که ناتوان شده است

ویاری دیگران را میخواهد این ضرب المثل برزبان می آید

*********

سوتَه بنی پِلا

(پلو ی زیر ته دیگ )

Sutə beni pela

ضرب المثل تالشی کنایه بر توقع بی جا وبی فایده است وزمانی که احتمال وجود چیزی

وجود ندارد ولی کسی آن را در خواست میکند به کار میرود مثل وقتی است که زیر ته

دیگ، که دیگه پلویی نیست کسی پلو بخواهد .

***********

چوپونی دیلی دری ببو، نِرَ بزی کا شت دوشو

çupuni dili dəri bubu nerə bezi ka set duşu

(اگر دلِ چوپان بخواهد، از بز نر شیر می دوشد)

کنایه ضرب المثل تالشی تاکید برتوانایی ومهارت بسیارزیاد در افراد خاصی است وچوپان

های تالش هم که مرد صحرا وصخره وشب بیداری وسرما وستیز با گرگها هستند دارای

چنین توانایی هستند . وقتی که کسی قدرت زیادی درنهان دارد ویک پرده از کارهای

بزرگ خودرا به نمایش در می آورد . این ضرب المثل به کار می رود .

************

چِه زور فقط امَی رَسِه

(زور او فقط به ما می رسد )

کنایه ضرب المثل تالشی از ضعیف کشی بعضی از افراد است وقتی کسی که حریف

دیگران نمی شوند عقده خودرا به ناحق سر افراد ضعیف تر از خود پیاده می کنند .

***********

مالی مِفتو دیلی بی رَم

(مال مفت و دل بی رحم )

کنایه ضرب المثل در سوء استفاده از مال دیگری است وقتی کسی را می بینیم که در

استفاده از چیزی که مال خودش نیست استفاده نادرست می کند این ضرب المثل

برزبان می آید .

**********

ایمازه حُرمتی بی چِی موته وَلی بِداره

(حرمت امام زاده را باید متولی آن نگه دارد )

کنایه این ضرب المثل بر ارج نهادن به بزرگان نزدیک وارزشهای فرهنگی است وقتی

کسی حرمت خانواده اش را یا ارزشهای فرهنگی خودی را پاس نمی دارد ویا اگر تالشی

خدای ناکرده به فرهنگ وزبان تالشی کم توجهی نماید این ضرب المثل برزبان رانده می

شود .

**************

گَردَن دَلَکَه بَلایَه

(منتظر بود تاگرفتاری خودرا به کول ما اندازد )

کنایه ضرب المثل تالشی از سوء استفاده افراد درموقعیت پیش آمده است وقتی به

کارمیرود که شما به قصد کمک وخیرخواهی به کسی کمک می نمایی وطرف مقابل

بنابه هرتعبیری پیش خود دارد ازشما طلب کمک بیموردی را دارد

منبع : پیج ضرب المثل های تالشی

آقای رامین نیک نهاد


...تاريخ : ۱۳٩٢/۱٢/۱۸ | ٦:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.