خِدا جان تخته تاشه تخته بِ تخته پِرَنِ

آدَمِن هرچی بوبون هَجور اَوون راویرَنِ

خِدا لِس صدا نِدارِ تِ زونی؟

اَگَ دیلی بیگینِ دَوا نِدارِ تِ زونی؟

هر دَسی نَ تِ آدَی هَ دَسی نَ تِ ویگری

خوبی را خوبی اومه بد بِکَری بَد ویگری

صِب ایزی نمازه خونی بوا اسبَ دَنشینَ تِ دیس

بدی کو چِ ویندره کَد خِدا مشنشی دیس

مَژن اَنگِل کار تِ مَردومی را

مَدَوند راه تِ نی راه دَویاری را

سَری بیگر دِ دَسی تا مَچَکِ

مَگری دنیا اِشتِ سَر ویچَکِ

شاعر وا دنیا چکه پَردی مونو

عاقل هرگز چِ سَری نِویمونو

اِشتِ تِله زوونینه مَکَر آسون کَچه داغ

مَردومی کَهون پیشی بِر مَدَکر مَگر تِ باغ

دوء دوء تِ مَکَر دودِمونی بَره مَگِر

گِر گِر ور ور مَژن کَنه چَره دَسته مَگِر

دِروز دِنیا تِ را تنگ مَ آکَر

ای مِشته پِلا سَری خون مَپِکر

مَرزِ دنیا تِ را بِر بندون آبو

کَهو بَر خِردَنون را زیندون ابو

خدا نِکرده اگر روزی شیره

اشتِ خوبی همیشه اَون ویره

دیشمنی را بلند سلام بِکَر پَس آلَکِ

چه کلاه چه سریکو پِشت ویلَکِ

تِ اگر چاره دردی ویندره

اِشتِ راه روشونه و. مولوم بندی ویندره

سختی کو توکل خدا بِکَر

بد و خوبی یندی کو جدا بکر

اشت اسبی دَنش و ایسپیه دَشتی بِداوِن

بولی شی انگله ژنی بتاون .بولی شی انگله ژنی بتاون

نویسنده : سرکا خانم زلیخا صبا


....تاريخ : ۱۳٩٢/۱۱/۱۱ | ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.