**********
ایتا داری کا صد جور خیه عمل آ.
از یک درخت صد نوع پارو به دست می آید.
یعنی:فرزندان یک خوانواده مثل هم نیستند.

*********


آفتاو هَمیشَه خری پِشت نِمونُ
آفتاب همیشه پشت ابر پنهان نمی ماند.
یعنی:آخر روزی راز فاش می شود.

***********


اشتِ دشمنی احترام بِنهَ تا چِه کلاه بَلَک
به دشمنت انقدر احترام بگذار تا کلاهش بیافتد.
یعنی:به دشمنت احترام بگذار تا شرمنده شود.

*************


اَنگلی که دَسینَ باز آبو گاز مَدَکَ
گره ای که با دست باز می شود،با دندان باز نکن.
یعنی:کار را پیچیده تر نکن

************
 
آوی مَگه خَری خنتهَ
آب را مگر خر نوشیده است
یعنی:از آب خوب استفاده نمی کنید.
 
*******
 

ام تِ بمری اَت بمری دِ نیه
این تو بمیری آن تو بمیری نیست.
یعنی:کار را تمام خواهم کرد.
 
 
**********


اَگَ بخوای نماز بُخونی قبله راست.
اگر می خواهی نماز بخونی قبله راست است
یعنی:اگر می خواهی کاری کنی و بهانه گیری نکنی می توانی آن کار را انجام دهی.
 
**********


آو آبهَ زمینی کا ویشه
آب شد و در زمین فرو رفت
یعنی:ناپدید شد.
 
 
*****

 

اَ ایتمنی را هَفت سال آفتاو نشه
او برای یک تومان هفت سال زیر آفتاب می نشیند.
یعنی:آدم خسیسی است
**********
 

آدَمی که دزدی کا بار بدزد اَینه وان شاه دزد

آدمی که از دزد،دزدی کند به آن شاه دزد می گویند

یعنی:دزد قهاری است

**********

ای نَفری را بمر ک ترا تب بکَر

برای کسی بمیر که برایت تب کند

یعنی:خواهان کسی باش که خواهان تو باشد

**********

 

ایتا لحظه حوصله صد سالی خرجَ

یک لحظه حوصله کردن خرج صد سال است

یعنی:آدم باید صبر داشته باشد

*************


ایتا دار هزار جور تخته دَه

از یک درخت هزار نوع تخته بعمل می آید

یعنی:از یک خانواده چند نوع فرزند بعمل می آید

**************


از چالهَ دَلَکیمونَ به چاه

از چاله به چاه افتادیم

یعنی:کار ما مشکل تر است

**********

لطفا به ادامه مطلب بروید


************

اشته خیر اَمَ نِرسه،اشته شری اَمَ مَراسن

خیر تو به ما نمی رسه شرت را هم از سر ما کم کن

یعنی:آدم خیری نیستی چرا مزاحمت ایجاد میکنی

*************


از چوپان وَرَه،از باغبون تارَه

از چوپان گوسفند،از باغبون تَرِه

یعنی:هر چیزی در جای آن بخواه

*************

***********

با ایتا گل بهار نَبو

با یک گل بهار نمی شود

یعنی:در هر کاری با هم باشیم

*************

************

بز بزهَ کا بالون سازن

از پرنده کوچک هواپیما می سازند

یعنی:چیز کوچک را بزرگ می کنند

*************

************

بول پی روکی دِرِ پیچ بَره

شاخه درخت باید از کوچکی پیچ بخورد

یعنی:هر چیزی باید از کوچکی آموخته شود

*************

***********

برشته کَرگی شون پاداشتهَ

مرغ بشته شده را زنده کرده و سر پا نگه داشته اند

یعنی:دروغ آبداری گفته اند

*************

***********

پیش دَلَکم گاز گِری،دنبال دَلَکم چک ژَنی

در جلویت حرکت می کنم دندان میگیری و دنبالت می افتم با لگد می زنی

یعنی:روی جرفت نمی توان حساب کرد

************


پوچو ماهی نارسه وا سورَ

گربه به ماهی نمی رسد،می گوید شور است

یعنی: کسی که به جای نمی رسد می گوید خوب نیست و فایده ای ندارد

************

************

پَلَنگ هرگز اشتَن لونَ سَر شکار نِکَره

پلنگ هرگز سر لانه خود شکار نمی کند

یعنی:اشاره است به انسان های چشم چران که جلوی خانه و محل خود باید مواظب رفتارشان باشند

***********

منبع : شولم پیکچر

گردآورنده : مهدی پور (وبلاگ نصیرمحله)تاريخ : ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ | ٥:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.