گیلان جان  زندیم  تی یاد     امره

خوشم  می تی  ایازو   باد   امره

ایجورعادت بوگود می دیل تی امره

اوجور  شیرین  کی بو  فرهادامره

برگردان:

گیلان عزیز زنده هستم با یاد تو

با باد و شبنم تو خوشم

آنگونه دلبسته تو شده ام

که شیرین با فر هاد بوده است۰

  *************

خدا وندا   دیلا    دریا    بوگودم

دکفتم عشق مئن غوغا بوگودم

دعا گویم خدا وندا من از عشق

تره جه  دامنش  پیدا    بوگودم

برگردان:

خدایا دل را دریا کرده ام

افتاده ام در دامن عشق

تورا سپاس می گویم

که به لطف عشق به تو رسیده ام

  *************

دیله بیچاره می شین غم بیگیفته

می چومان اشک امرا دم بیگیفته

ببا رسته می  چومان  ذره   ذره

زیمین و  آسمان  ماتم    بیگیفته

برگردان:

در دلم غم افتاده است

با اشک دیدگانم هم آغوش شده است

وقتی چشمانم به بارش می افتد

آسمان و زمین عزا دارمی شوند


ویریز مر دای ،ویریز ، فردا  بهاره

نبا نیشتن ،تی دور و بر گو  ماره

اگر میدان فادی تو  چیگ    واشا

بیلا وارث، سوجانه،  تی   دماره

 برگردان:

بلند شو گیله مردبهاررسیده است

اطراف تو را علف های هرزگرفته است

اگرفرصت به آنها بدهی

روزگارت را سیا ه خواهند کرد

  ***********

نرجان   بیخودی  می  خسته د یلا

نبا   آزار   دئن    بشکسته    دیلا

تو  کی می حال   روزا     آشنایی

چره سرواری می دس  بسته  دیلا

برگردان:

بیخود دل رنجور مرا آزار نده

دلم شکسته است

تو که ازروزگارسختم با خبری!

چرا باری بردوشم می گذاری

****************

نیگفتی  یاد هنی   تو  قبله رایا

بازین   ابرو   بری   دین    خدایا

تو کی بیگانه یی با مهرو تسبیح

چره   بازی  گیری   خلق  ادایا؟

برگردان:

هنوز قلبه خودرا نمی دانی

ولی دین خدا به تمسخر می گیری!

توکه با خدا بیگانه ایی

چراایمان مردم را به بازی میگیری

****************

سراسر  زندگانی  جنگه جنگا

توبا سیفتا کونی تی ا سب تنگا

اگر   ناسازگاره    تی     زمونه

 نبا بیخود  دوازی  توتی    رنگا

برگردان:

تمام زندگی ما جنگ است

زین اسبت را سفت کن

اگر روزگاراکنون با تو نیست

نباید خود را ببازی

****************

خدایا هر چی  درد و غم   می شینه

می تسک   دیل   همیشک   آتشینه

گمه  خلوت  مره    می دیل      امره

کی راستی عاشقی چی دیل نشینه!

برگردان:

خدایا تما م درد عالم مال من است

در دلم همیشه آشوب است

در تنهایی خودم با دلم می گویم

چقدر دلهره های عاشقی زیباست

****************

هیزار    جور  پیچ  نبادان   تی  زبونا

بیخود  قلو ه   نو کن تو تی   چومونا

توکی زهله ناری تی  سایا  ترسی

هچین  پارا  نوکون  تو تی     تومانا

برگردان:

برای من زبان بازی نکن

من از درشتی چشمانت نمی ترسم

توکه از سایه هایت هم ترس داری !

بی جهت شلوارت را پاره نکن

****************

هچین ای خوشکه دارا آب نبا دان

بی بیستا  کولوشا  توتاب   نبا دان

گیله سک کی نی به توله  شکاری

بیا پس  تی  تومانا  چاک   نبا دان

 برگردان :

بی جهت درخت خشک را آب نده

نخ پوسیده برایت طناب نمی شود

سگ خانگی که سگ شکاری نمی شود!

از او بگذراو اصلاح نمی شود

****************

حاجت  دارمه  دس به  دعایم   همه شب

بشکسته دیلم   ذکر    خدایم  همه شب

می درد به اوستخوان و می  چوم به راه

تی یار منم  تی با    وفایم    همه شب

برگردان:

نیازمندم دست به سوی دراز می کنم

دلم شکسته است هر شب به یاد توام

دیگردردم به استخوان رسیده است

خدایا یار هرشب تو شده ام   

****************

درختم    جنگل        مین گیره   تالم

توموش دشکسته یم بشکسته خالم

ایتا  خورشید   کمه    می  تاریکی یا

مو  او  سوچمه   بخورده  پر    و بالم

برگردان:

مانند درختی در جنگلم که به دام پیچک اسیراست

تمام تنم را علف های هرز پوشانده است

آنقدراطرافم تاریک است که نور خورشید هم به من نمی رسد

مانند مرغ نیمه جانم که تیر خورده است

 ************

تی امره تا ایسم دایم    بهارم

تی او سبزه   نیگایه    بیقرارم

اگر رستم بوبوم    خلق میانی

تی قد و قامت   ورجه   پیتارم

برگردان:

تا وقتی با توام همیشه بهارم

بیقرار نگاه سبز توام

اگر در میان مردم رستم افسانه ایی باشم

در مقابل عزمت تو مورچه هم نیستمتاريخ : ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ | ٩:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.