ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻔﺘﮕﯽ ﻓﻮﻣﻦ

ﻓﻮﻣﻦ: ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار


ﮔﻮراب ﭘﺲ: ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار
ﮔﻮراب ﭘﺲ ﻣﺮﮐﺰ دﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم واﻗﻊ در 9 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﻓﻮﻣﻦ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮﻣﻦ – ﺷﻔﺖ اﺳﺖ. ﻣﺤﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزار ﻣﯿﺪان دﻫﮑﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ 50 ﺗﺎ 70 ﻓﺮوﺷﻨﺪه را در ﺧﻮد ﺟﺎی دﻫﺪ. ﻓﺮآورده ﻫﺎی داﻣﯽ در ﻓﺼﻮل ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺳﺎل در ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﻔﺖ، ﻓﻮﻣﻦ و ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.


ﮔﺸﺖ رودﺧﺎن: ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎزار
ﺑﺎزار ﮔﺸﺖ رودﺧﺎن روزﮔﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺒﺎدﻻت و ﻣﻌﺎﻣﻼت دام و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻮد، وﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دو دﻫﺴﺘﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ از اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و اﮐﺜﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎزار ﮔﺸﺖ رودﺧﺎن ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮔﻮراب ﭘﺲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺟﺰء ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﮔﯿﻼن اﺳﺖ.


ﺳﯿﺎﻫﻮرود آﻟﯿﺎن: ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﺎزار
در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻗﻮس ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ از رﺷﺘﻪ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪد اراﺿﯽ آﻟﯿﺎن و ﺑﺮﻧﺠﺰارﻫﺎی ﺳﯿﺎﻫﻮرود ﻗﺮار دارد. ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ روز ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺎزار اﺳﺖ در روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻋﯿﺎد و ﺳﻮﮔﻮارﯾﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار داﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺣﺘﯽ روزﻫﺎی ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ و ﻋﺎﺷﻮرا و 13 ﻓﺮوردﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار روز در اﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد. اﺟﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺑﺮﻧﺞ، ﻋﺴﻞ، ﻓﺮآورده ﻫﺎی داﻣﯽ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﭘﻮﺷﺎک، ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل و دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺸﻤﯽ و ﻧﻤﺪ.


زﯾﺪه: ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ (ﻓﻮﻣﻦ)
ﺗﺎﺑﻊ دﻫﺴﺘﺎن ﺳﺮدار ﺟﻨﮕﻞ اﺳﺖ و از دو ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺪه ﺑﺎﻻ و زﯾﺪه ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎزار ﻫﻔﺘﻪ زﯾﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻀﺎﻋﺖ ﮐﻢ اﻫﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪان روﻧﻘﯽ ﻧﺪارد.در ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺼﻮل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺰول ﺑﺮف و ﺑﺎران راﻫﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎزار ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

منبع : فومن نیوز


...تاريخ : ۱۳٩۱/۸/۱٩ | ۳:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.