ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ- ﻓﻮﻣﻦ 

ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ در ﻓﻮﻣﻦ دارای ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺧﺎص ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﮔﺬراﻧﺪن وﻗﺖ آزاد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻣﮑﺎن ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﮔﺸﺘﻪ و اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﻨﮕﻞ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﺑﺮای رﻓﺎه ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻧﺎم ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ. 

ﭘﺎرک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﻮﻣﻦ و ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻗﺮار دارد. ﻓﺎﺻﻠﻪ آن از ﺗﻬﺮان 430 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن 62 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺗﺎ ﻓﻮﻣﻦ 35 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.ﻣﻨﻄﻘﻪ ای اﺳﺖ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 2400 ﻫﮑﺘﺎر ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺒﻨﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻃﺮح 800 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﯾﺎ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 1800 ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

لطفا به ادامه مطلب بروید


ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ژﺋﻮﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی و اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺰری ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﮕﺮدی و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی در اﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮﻣﻦ ﺑﻪ رﺷﺖ و آﺳﺘﺎرا و ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﻻﺣﺪاث ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل از ﻃﺮﯾﻖ راه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و اردﺑﯿﻞ ... از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ و اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ در اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ از ﮐﻮه ﺑﻪ دره دﯾﺪه ﺷﺪه و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮک ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و اﻃﺮاف آن- وﺟﻮد ﭘﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻃﺎﻗﯽ در اﺑﺘﺪاء ﺷﻬﺮک- دو درﺧﺖ ﭼﻨﺎر، ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم درﺧﺖ ﻣﯿﺮﺧﻤﺮه ﮐﻪ ﺟﺰء آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ- از ﻧﻈﺮ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﻌﻪ ﻣﻌﺮوف ﻋﯿﻦ ﻋﻠﯽ و زﯾﻦ ﻋﻠﯽ در 1/5 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﺮق ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ اﺳﺖ- دو آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺑﻨﺎﻋﻠﯽ و آﺑﺸﺎر ﺧﯿﺮﺑﻮ. ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن زﯾﺎدی ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ: داس، ﭼﮑﺶ، ﺗﻔﻨﮓ ﺳﺮﭘﺮ، اﻧﻮاع ﻋﺮوﺳﮏ، ﭘﯿﺮاﻫﻦ، ﭼﻤﻮش (ﮐﻔﺶ و ﭘﺎﭘﻮﺷﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ) و ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺤﻠﯽ و....

 

منبع :http://tourism.shahrmajazi.comتاريخ : ۱۳٩۱/۸/۱۱ | ٧:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.