ردیف نام روستا کد روستا نام دهستان نام بخش

1

خرم  بیشه

754 رود پیش مرکزی
2 رودپیش 755 رود پیش مرکزی
3 کهنه گوراب 756 رود پیش مرکزی
4 معاف محله 757 رود پیش مرکزی
5 چیران 758 رود پیش مرکزی
6 خسمخ 759 رود پیش مرکزی
7 کردآباد 760 رود پیش مرکزی
8 تازه اباد کلاشم 761 رود پیش مرکزی
9 گیگاسر 762 رود پیش مرکزی

لطفا به ادامه مطلب بروید


  الاسر 763 رود پیش مرکزی
11 گل افزان 764 رود پیش مرکزی
12 مالوان 765 رود پیش مرکزی
13 کیابان 766 رود پیش مرکزی
14 گوشلوندان 767 رود پیش مرکزی
15 سنگ بیجار 768 رود پیش مرکزی
16 سندبالا 769 رود پیش مرکزی
17 سندپائین 770 رود پیش مرکزی
18 نوده 771 رود پیش مرکزی
19 پیش حصار 772 گشت مرکزی
20 خلیل سرا 773 گشت مرکزی
21 شکال گوراب بالا 774 گشت مرکزی
22 قلعه کل 775 گشت مرکزی
23 سرابستان 776 گشت مرکزی
24 شکال گوراب پایین 777 گشت مرکزی
25 بوئین 778 گشت مرکزی
26 علیسرا 779 گشت مرکزی
27 للکام 780 گشت مرکزی
28 حسین اباد 781 گشت مرکزی
29 گراکو 783 گشت مرکزی
30 نصرالله محله 785 گشت مرکزی
31 رودبارچیره 786 گشت مرکزی
32 حسین کوه 788 گشت مرکزی
33 گشت 789 گشت مرکزی
34 گشت گوراب 790 گشت مرکزی
35 امامزاده تقی 792 گشت مرکزی
36 دارباغ 794 گشت مرکزی
37 کردمحله 796 گشت مرکزی
38 مودگان 798 گشت مرکزی
39 شولم 801 گشت مرکزی
40 نوگوراب 1271 گشت مرکزی
41 سنگ بیجار 1273 گشت مرکزی
42 ازبر 803 گوراب پس مرکزی
43 راسته کناربوئین 805 گوراب پس مرکزی
44 کلفت 807 گوراب پس مرکزی
45 سسطلان 810 گوراب پس مرکزی
46 سیدسرا 812 گوراب پس مرکزی
47 کیش رودبار 814 گوراب پس مرکزی
48 خسرواباد 816 گوراب پس مرکزی
49 گوراب پس 818 گوراب پس مرکزی
50 ملسکام 820 گوراب پس مرکزی
51 حیدرالات 822 گوراب پس مرکزی
52 سیداباد 824 گوراب پس مرکزی
53 فوشه 826 گوراب پس مرکزی
54 قلعه رودخان 828 گوراب پس مرکزی
55 تنگدره 830 گوراب پس مرکزی
56 گشترودخان 832 گوراب پس مرکزی
57 حیدرالات 1272 گوراب پس مرکزی
58 سیاه پیران کاشانی 835 لولمان مرکزی
59 کلده 836 لولمان مرکزی
60 اشکلن 838 لولمان مرکزی
61 لولمان 841 لولمان مرکزی
62 ماوردیان 843 لولمان مرکزی
63 شنبه بازار 845 لولمان مرکزی
64 الاله گوراب 847 لولمان مرکزی
65 باغبانان 849 لولمان مرکزی
66 پامسار 851 لولمان مرکزی
67 خشک نودهان بالا 854 لولمان مرکزی
68 خشکنودهان پایین 856 لولمان مرکزی
69 کمامردخ 858 لولمان مرکزی
70 قصابعلیسرا 1277 لولمان مرکزی
71 سه پیران کسمایی 1284 لولمان مرکزی
72 پلنگدره 860 آلیان سردار جنگل
73 توسه کله 862 آلیان سردار جنگل
74 سیاه ورود 863 آلیان سردار جنگل
75 تطفرود 864 آلیان سردار جنگل
76 عباسکوه 865 آلیان سردار جنگل
77 کیش دره 866 آلیان سردار جنگل
78 تطف رود پایین 1270 آلیان سردار جنگل
79 تطف رود بالا 1274 آلیان سردار جنگل
80 سلدره آلیان 1278

آلیان

سردار جنگل
81 میان رز 1292 آلیان سردار جنگل
82 آبرود 1293 آلیان سردار جنگل
83 شیرذیل 869 سردار جنگل سردار جنگل
84 زیده پایین 868 سردار جنگل سردار جنگل
85 زیده بالا 871 سردار جنگل سردار جنگل
86 میان رز 873 سردار جنگل سردار جنگل
87 خانه وانه 876 سردار جنگل سردار جنگل
88 کلرم 878 سردار جنگل سردار جنگل
89 ماکلوان بالا 879 سردار جنگل سردار جنگل
90 ماکلوان پائین 881 سردار جنگل سردار جنگل
91 کوچی چال 883 سردار جنگل سردار جنگل
92 گسگره 886 سردار جنگل سردار جنگل
93 ابرود 888 سردار جنگل سردار جنگل
94 وزمنا 890 سردار جنگل

منبع :http://lademakh.persianblog.irتاريخ : ۱۳٩۱/۸/٧ | ٦:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.