کدشهرستان نام شهرستان
0181277     آبکنار
0132475     آج بوزایه
0182521     آستارا
0142422     آستانه اشرفیه
0132737     آلیان
0142254     آهندان
0182343     اباتر
0132793     احمدسرگوراب
0182472     اردجان
0182476     ارده
0182479     ارشادمحله
0132482     اژدهابلوچ
0182456     اسالم/خلیفه آباد/ناورود
0182355     اسپند/چکوور
0142455     استخربیجار
0132685     اسطلخ جان
0132476     اسطلک
0182347     اسفقن سر
0132634     اسکولک
0132426     اشکیک
0142553     اطاق ور
لطفا به ادامه مطلب بروید

0142456     امشل
0142722     املش
0142442     امیرهنده
0142327     انارستان
0142652     اوشیان
0182492     اولم
0142343     ایزبرم
0142282     ایوان استخر
0142233     بارکوسرا
0132578     بازقلعه اکبر
0182520     باغچه سرا
0132773     بالاخرطوم
0142235     بالارودپشت/بین کلایه
0132348     بداب
0182448     بداغ محله
0132456     برمچه قوام
0132647     بره سر
0132323     بلسبنه
0182334     بلگور
0181     بندر/انزلی
0142481     بندر/کیاشهر
0182328     بهمبر
0132325     بیجارکنار
0142562     پاپکیاده
0142325     پاشاکی بالامحله/پائین محله
0132694     پاکده
0142493     پرکاپشت
0142568     پروش
0182466     پره سر
0182335     پشت مسار
0182337     پشتیر
0132548     پلکوه/پاچکنار
0142432     پوشل
0142237     پهمدان
0132332     پیربازار
0182495     پیرسرا
0131881     پیرکلاچای
0142346     پیرکوه
0132577     پیش کنار
0182348     پیشخان
0142353     تازه آباد/جنگاه
0142426     تجن گوکه
0132352     تش
0132735     تطف رود
0182445     تکی تازه آباد
0132427     تمل شیرکوه
0142634     تمیجان
0132682     توتکابن
0131675     تویسروندان
0132428     تیسیه
0132465     جلیدان
0132635     جمال آباد
0182377     جمعه بازار/تولم شهر
0132648     جوبن
0132582     جوبنه
0132466     جوپشت
0132432     جورکویه
0182435     جوکندان
0132795     جیرده
0132434     جیرکویه
0142734     جیرگوابر
0132692     جیرنده/عمارلو
0132483     جیرهنده
0142642     چابکسر
0132424     چاپارخانه
0142566     چاف
0142633     چایجان
0132452     چپرپرد
0132687     چلکاسر
0132689     چلوانسرا
0132784     چماچاه
0142564     چماقستان
0142534     چمخاله
0182434     چوبربندرانزلی
0132786     چوبرشفت
0142427     چورکوچان
0182465     چوکا
0132435     چوکام
0132526     چولاب/ابراهیم سرا
0142438     چهارده
0132646     چهارمحل
0132732     چیران
0132445     حاجی بکنده
0142558     حاجی سرا
0142478     حسن بکنده
0181328     حسن رود
0142238     حسنعلی ده
0182442     حویق
0182538     حیران
0132638     خاصه کول
0182457     خاله سرا
0142355     خرارود
0182385     خراط محله
0182432     خرجیگل
0182497     خشک رودبار
0132436     خشکبیجار
0132734     خشکنودهان
0182438     خطبه سرا
0132798     خطیبان
0132422     خمام
0181228     خمیران
0182467     خوشابر
0142443     داخل
0132748     دارباغ
0182475     دارسرا
0132444     دافچاه
0142494     درگاه
0142498     دستک
0132684     دشتویل
0142647     دعوی سرا
0132586     دلچه
0182342     دلیوندان
0132787     دوبخشر
0182326     دوگور
0142492     دهشال
0142486     دهگاه
0142352     دیارجان
0142225     دیزین
0142342     دیلمان
0182468     دیناچال
0132762     راسته کنار/بوئین
0142762     رحیم آباد
0132637     رستم آباد
0131     رشت
0142632     رضامحله
0182462     رضوانشهر
0132622     رودبار
0182469     رودبارسرا
0142244     رودبنه
0132448     رودپشت
0132755     رودپیش
0142621     رودسر
0142637     روشن آبسر
0132468     زیباکنار
0132743     زیده
0142533     سادات محله/صیدرمحله
0142495     سالکده
0142549     سالکویه
0142772     سجیران/جیرکول
0132554     سده
0142263     سراجار
0132587     سراوان
0141255     سرچشمه
0142245     سرشکه
0132584     سروندان
0182384     سسمس
0142246     سطل سر
0131429     سقالکسر
0181235     سنگاچین
0132572     سنگر
0142733     سورکوه
0182363     سه سار
0182478     سیاه بیل/دیگه سرا
0181233     سیاه خاله سر
0142272     سیاه گوراب 0132797     سیاه مزگی/توسه 0142322     سیاهکل 0142635     سیاهکل رود 0142727     سیویر 0132792     شادخال 0132574     شاقاجی/اسلام آباد 0132788     شالما 0182485     شاندرمن 0142726     شبخوسلات 0142445     شرفشاده/کهنه رودپشت 0142434     ششکل 0182473     شفارود 0132782     شفت 0132547     شکارسرا 0142542     شلمان 0132738     شولم 0132672     شهربیجار 0132455     شهرستان 0131338     شهرصنعتی/رشت 0182493     شهرک صنعتی/صومعه سرا 0132447     شیجان 0132345     شیخ علی بست 0132579     شیخ علی توسه 0142248     شیخ علی کلایه 0182374     شیخ محله/سیاه درویشان 0182488     شیخ نشین 0182436     شیرآباد 0132686     شیرکوه 0142496     صفرابسته 0182322     صومعه سرا 0132326     صیقلان ورزل 0182336     ضیابر 0132535     طارم سر 0182487     طاسکوه 0181329     طالب آباد 0182358     طاهرگوراب 0132334     طرازکوه 0142655     طول لات 0182552     عباس آباد 0132652     علی آباد 0182533     عنبران محله 0142538     فتیده 0131229     فخب 0132472     فخرآباد 0142326     فشتال 0132442     فشتکه 0132536     فشتم 0132342     فلکده 0132722     فومن 0142648     قاسم آباد/سفلی 0142636     قاسم آباد/علیا 0132588     قاضیان 0182447     قروق/جماکوه 0132733     قلعه رودخان 0142433     کارسیدان 0132758     کاس احمدان 0182536     کانرود 0181268     کپورچال 0142277     کتشال 0132443     کته سرولات 0142448     کته شصت 0132556     کتیک 0132344     کتیگر/آقاسیدشریف 0142265     کچلام 0142736     کرفستان 0182332     کسما 0132446     کلاچاه دوم 0142658     کلاچای/بی بالان 0132745     کلرم 0132627     کلشتر 0132698     کلیشم 0142452     کماچال 0132744     کمامردخ 0132796     کمساربزرگ 0132542     کنارسر 0132589     کنستان 0132522     کوچصفهان 0181225     کوچک محله 0182494     کوچکام 0182354     کوده/میانده 0142275     کورنده 0132764     کوزان 0142243     کوشال 0181428     کولیور 0142544     کومله 0142744     کویه علیا 0132553     کیاسرا 0142435     کیسم 0142454     کینچاه 0142735     گرکه رود 0132752     گشت 0132474     گفشه 0132746     گل افزان/کلده 0141328     گل رودبار 0142554     گل سفید 0182356     گلسر/قاضده 0132632     گنجه 0132753     گوراب پس 0182327     گوراب زرمیخ 0132756     گوراب لیشاوندان/تازآباد 0142499     گورابجوار 0132543     گورابسر 0132754     گوشلوندان 0132693     گوفل 0142447     گیلده 0132544     گیلوادشتان 0132585     گیله پرده سر 0142742     لات لیل 0132477     لاشک 0132799     لاقان/مردخه 0141     لاهیجان 0132775     لپوندان 0142487     لسکوکلایه 0132462     لشت نشا 0142653     لشکاجان 0142267     لفمجان 0142437     لفوت بالا/ماشک تهرانچی 0132454     لله کا 0142522     لنگرود 0142488     لوخ 0132642     لوشان 0142547     لوکلایه 0132742     لولمان فومن 0132545     لولمان کوچصفهان 0182554     لوندویل 0141257     لیالستان 0132473     لیچاه 0182458     لیسار 0182378     لیف شاگرد 0142536     لیلاکوه 0132478     لیموچاه 0182482     ماسال 0132757     ماسوله 0132736     ماکلوان 0142347     مالفجان 0132457     مبارک آباد 0182344     مرکیه 0142548     مریدان 0132546     مژده 0132794     مژدهه 0132789     ملسکام/خسروآباد 0132644     منجیل 0182484     میرمحله 0132678     ناش/نوده 0142274     ناصرکیاده 0142546     نالکیاشهر 0182496     ندامان 0182373     نرکستان 0132583     نشرودگل 0132683     نصفی 0132785     نصیرمحله 0142477     نقره ده 0142242     نوبیجارمحله 0182376     نوخاله اکبری 0132484     نوده لشت نشا 0132763     نوده مرخال 0132433     نوشر 0182352     نوکاشت 0182477     نوکنده 0132776     نهزوم 0142646     واجارگاه 0182498     وردم 0182357     ولدپشت مخ 0182532     ویرمونی 0182437     ویزنه 0132778     ویسه رود 0132453     ویشکا 0132576     ویشکاننک 0182422     هشتپر/تالش 0142732     هلوسرا 0182375     هندخاله
منبع : وبلاگ گیلان زیبا  


تاريخ : ۱۳٩۱/٦/٢۱ | ۸:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : مهدی پور | نظرات ()
 
   
خدایا اگر ندانستم از تو چه بخواهم و از درخواست خودم حیران بودم ؛ تو مرا به آن چه صلاحم هست رهنمون باش.و دلم را بدانچه رستگاری من در آن هست؛متوجه فرماکه چنین کاری از توشگفت آور نیست و از کفایت های توناساخته نمی باشد.